ПРОГРАМА забезпечення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на 2010 – 2014 роки в м. Жашкові

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Жашківської

міської ради

від 23.07.2010 №51-6/V

 

ПРОГРАМА

забезпечення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

природного та техногенного характеру на 2010 – 2014 роки в м. Жашкові

 

I. Обґрунтування необхідності Програми

Програму розроблено згідно із Законом України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» На території міста, незважаючи на відносну стабілізацію, зберігається високий рівень техногенної і природної небезпеки.

Основними можливими причинами виникнення техногенних аварій і катастроф та збільшення негативного впливу природних надзвичайних ситуацій є:

технічна складність виробництва, великий обсяг транспортування, зберігання й використання небезпечних (шкідливих) речовин, матеріалів та виробів, накопичення відходів виробництва, що є загрозою для населення і довкілля;

зношеність основних виробничих фондів, особливо на об'єктах підвищеної небезпеки;

припинення внаслідок фінансових ускладнень реалізації державних програм, що стосувалися реагування на надзвичайні ситуації;

зниження кваліфікаційного і професійного рівня персоналу об'єктів підвищеної небезпеки.

Безпека населення і територій під час надзвичайних ситуацій повинна бути віднесена до проблем виключної важливості для держави і суспільства, а їх розв'язання - до пріоритетної сфери національної безпеки.

Зазначені умови означають необхідність формування нової ідеології протидії катастрофам, запровадження невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру на період, принаймні, до 2014 року та передбачених нею заходів.

II. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є комплексне розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в інтересах безпеки окремої людини, суспільства і довкілля.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні завдання:

виявлення небезпеки, оцінка ризику і прогнозування надзвичайних ситуацій;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та захист населення і територій;

розвиток і вдосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління;

підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

1. Виявлення небезпеки, оцінка ризику і прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру передбачає:

удосконалення класифікації надзвичайних ситуацій та визначення категорій територій за видами небезпеки;

удосконалення системи моніторингу виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях;

забезпечення ефективного функціонування системи інформування органів виконавчої влади, громадських організацій та населення з питань виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій передбачає:

удосконалення та створення нових систем зв'язку і оповіщення щодо надзвичайних ситуацій;

розроблення комплексної схеми інженерно-технічного захисту територій та об'єктів;

ефективну діяльність систем життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях;

удосконалення системи взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань реагування на надзвичайні ситуації.

3. Розвиток і вдосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління передбачає:

удосконалення методів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій (за видами робіт);

поліпшення форм і методів оцінки обстановки та управління під час надзвичайних ситуацій, дослідження шляхів підвищення ефективності систем управління;

поліпшення матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних служб;

створення ефективної системи документування під час надзвичайних ситуацій.

4. Підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації включає:

впровадження сучасних методів комплектування, навчання і тренування аварійно-рятувальних формувань для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

навчання персоналу об'єктів підвищеної небезпеки та населення, що проживає навколо них, діям під час надзвичайних ситуацій.

IІІ. Механізм реалізації і контроль за виконанням Програми

Замовником Програми є Жашківський районний відділ ГУ МНС України в Черкаській області (далі – Жашківський районний відділ).

Замовник в рамках своїх повноважень здійснює керівництво і контроль за формуванням та реалізацією Програми.

Виконавцями Програми є Жашківська міська рада, керівники установ, організацій та об'єктів, Жашківський районний відділ.

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання щорічних програмних заходів.

В міському бюджеті передбачається окремим рядком кошти на фінансування основних заходів Програми

Обсяги фінансування на зазначені цілі.

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

Фінансування основних заходів Програми, (тис. грн.)

15

18

21

25

30

ІV. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок:

коштів місцевого бюджету;

коштів виконавців заходів Програми;

коштів заінтересованих суб'єктів підприємництва всіх форм власності (за їх згодою);

коштів громадських організацій та інших юридичних осіб (за їх згодою), а також коштів спеціального фонду, який може бути утворений для сприяння реалізації Програми;

коштів фізичних осіб, заінтересованих у результатах Програми (за їх згодою);

інших джерел, не заборонених законодавством.

V. Наслідки реалізації Програми

У результаті виконання Програми буде забезпечено повноцінне функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Внаслідок цього буде реалізовано державну політику в цій сфері, яка спрямована на максимально можливе, системне та економічно обґрунтоване зниження негативного впливу надзвичайних ситуацій на населення, об'єкти господарювання та довкілля.

Запровадження ефективної системи спостереження за об'єктами підвищеної небезпеки техногенного характеру, небезпечними природними процесами та явищами дозволить:

адекватно та оперативно оцінювати тенденції розвитку несприятливих явищ та процесів;

зменшити втрати від наслідків надзвичайних ситуацій.

Реалізація передбачених Програмою заходів, спрямованих на технічне переоснащення сил реагування, дозволить оптимізувати їх чисельність та відповідно зменшити витрати бюджету на їх утримання. Одночасно таке переоснащення сприятиме розширенню діапазону дій аварійно-рятувальних служб, підвищенню оперативності та ефективності проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, наслідком чого має стати зменшення втрат від надзвичайних ситуацій.

Поліпшення підготовки та інформування населення щодо правильних дій при виникненні надзвичайних ситуацій дозволить істотно скоротити втрати населення, особливо в гострий період розвитку надзвичайних ситуацій. Реалізація цього напрямку дозволить зменшити витрати бюджету на компенсацію шкоди населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайних ситуацій.

Додаток

до Програми

ЗАХОДИ

передбачені Програмою щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на 2010 – 2014 роки в м. Жашкові

1. Створення локальних автоматизованих систем контролю та оповіщення.

Керівники об'єктів підвищеної

небезпеки згідно

затвердженого Переліку

2. Розроблення карт ризиків стихійного лиха.

Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

районний відділ НС РДА

3. Проведення моніторингу водогосподарських систем комплексного призначення.

СЕС, Жашківське ВУЖКГ

4. Оснащення поста радіаційно-хімічного спостереження комплектом вимірювальних засобів хімічного забруднення середовища.

Жашківський РВ ГУ МНС України Черкаській обл.

  1. Контроль за здійсненням ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки. Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

керівники об'єктів підвищеної

небезпеки згідно

затвердженого Переліку

  1. Контроль за проведенням декларування безпеки техногенно-небезпечних об'єктів. Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

керівники техногенно-небезпечних

об'єктів згідно затвердженого Переліку

7. Контроль за обов'язковим страхуванням відповідальності щодо спричинення шкоди життю, здоров'ю та майну інших осіб та довкіллю внаслідок аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

суб'єкти страхування

8. Здійснення обліку хімічно-небезпечних об'єктів.

ЖашківськийРВ ГУ МНС України в Черкаській обл., районний відділ,

керівники хімічно-небезпечних

об'єктів згідно Переліку

9. Контроль за накопиченням матеріально-технічних та фінансових резервів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Жашківський РВ ГУ МНС України вЧеркаській обл.,

відділ економіки та фінансів РДА

10. Розроблення порядку взаємодії органів управління і сил реагування під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Жашківський РВ ГУ МНС України вЧеркаській обл.,

відділ НС РДА, зацікавлені районні служби згідно

Переліку

11. Розроблення порядку взаємодії функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у разі виникнення пожеж в ГУ МНС України Черкаській обл.,природних екосистемах.

Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

відділ НС РДА.

12. Видання інформаційних матеріалів з питань надзвичайних ситуацій.

Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.

13. Проведення регулярних навчань сил реагування.

Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

відповідні районні служби згідно Переліку

14. Контроль за виконанням підприємствами установами та організаціями вимог щодо обов'язкового навчання керівних, управлінських кадрів та фахівців з питань цивільного захисту.

Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

підприємства, установи, організації району, обласний

НМЦ БЖД

15. Здійснення заходів по запобіганню загибелі людей на водних об'єктах.

Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

відділ НС РДА

16. Здійснення контролю об'єктів, на яких зберігаються непридатні до використання, заборонені та невідомі хімічні засоби захисту рослин.

Жашківський РВ ГУ МНС України в Черкаській обл.,

керівники об'єктів згідно

визначеного Переліку