Про затвердження цільової програми „Інноваційні школи Жашківської ОТГ” на період до 2020 року

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12.2017 № 3-4/VІІІ

Про затвердження цільової програми
„Інноваційні школи Жашківської ОТГ”
на період до 2020 року

Відповідно до ст.. 25, п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, обласної цільової програми „Інноваційні школи Черкащини” на період до 2020 року, затвердженої рішення обласної ради від 07.10.2016 № 9-2/VІІ, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити цільову програму „Інноваційні школи Жашківської ОТГ” на період до 2020 року (далі – Програма), що додається.

2. Жашківській міській раді, рекомендувати виконавцям, зазначеним у Програмі, забезпечити виконання Програми в межах асигнувань, передбачених у бюджеті на відповідні цілі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти Жашківської міської ради та постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту.

 


Міський голова                                         І. Цибровський

 

 

 

Додаток
до рішення міської ради
від 22.12.2017 №3-4/VІІІ

 


ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«ІННОВАЦІЙНІ ШКОЛИ ЖАШКІВСЬКОЇ ОТГ»
на період до 2020 року

 

1. Загальні положення

Програма спрямована на створення належних умов для діяльності інноваційних шкіл Жашківської ОТГ щодо забезпечення якісної освіти учнів, яка відповідає світовим, зокрема – європейським, стандартам.
Нормативною базою для організації та виконання цільової програми «Інноваційні школи Жашківської ОТГ» (далі – Програма) є Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про інноваційну діяльність”, Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167, Обласна цільова програма «Інноваційні школи Черкащини» на період до 2020 року та інші нормативні документи з питань інноваційної діяльності навчальних закладів.
Паспорт до Програми наведений у додатку 1 до Програми.

2. Мета і завдання Програми

Метою Програми є створення умов (організаційних, науково-методичних, кадрових, матеріально-технічних) для перспективного розвитку інноваційних шкіл Жашківської ОТГ, оптимізація процесу упровадження інновацій в освітній процес з урахуванням сучасних світових тенденцій, підвищення ефективності та якості регіональної системи освіти.
Досягнення мети Програми передбачається шляхом:
підтримки перспективного розвитку інноваційних шкіл Жашківської ОТГ, які пройшли конкурсний відбір, на основі оптимального поєднання фінансових можливостей бюджетів обласного та місцевого рівнів;
розроблення, громадського захисту та реалізації перспективних моделей розвитку інноваційних шкіл Жашківської ОТГ;
моніторингу, громадського оцінювання, узагальнення та популяризації моделей і досвіду діяльності інноваційних шкіл Жашківської ОТГ щодо забезпечення нових стандартів якості освіти дітей та учнівської молоді.

3. Заходи Програми

Перелік заходів з виконання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

4. Співфінансування спільних Програм.

Перелік заходів з виконання співфінансування Програм наведено у додатку 2 до Програми.

5. Обсяги та джерела фінансування

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, освітньої субвенції та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Кошти на реалізацію заходів Програми щорічно передбачаються при затвердженні міського бюджету, виходячи з його фінансових можливостей. Для виконання Програми у відповідності до чинного законодавства, може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:
поліпшити якість системи освіти територіальної громади, сприяти створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку у відповідності до світових стандартів;
створити й реалізувати у школах-учасницях Програми власну модель перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду;
активізувати упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів району як чинника підвищення якості освітніх послуг у відповідності до вимог та потреб учасників навчально-виховного процесу.
Результативні показники виконання наведені у додатку 3 до Програми.

7. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням


Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ освіти Жашківської міської ради.
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ освіти Жашківської міської ради.
Виконавці Програми щорічно до 28 лютого інформують відділ освіти Жашківської міської ради про стан виконання Програми.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ освіти Жашківської міської ради подає щорічно до 30 березня міській раді.

 

Секретар ради                                            А. Завертана

 

Додаток 1
до Програми


ПАСПОРТ
цільової програми "Інноваційні школи Жашківської ОТГ"
на період до 2020 року

 


1. Програму затверджено рішенням міської ради від __________

2. Ініціатор: відділ освіти Жашківської міської ради.

3. Розробник: відділ освіти Жашківської міської ради.

4. Відповідальні виконавці: відділ освіти Жашківської міської ради, Жашківська міська рада.

5. Співвиконавці: міський методичний кабінет.

6. Термін виконання: 2018-2020 роки

7. Обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

у тому числі за роками:

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кошти міського бюджету

2170,2

1 150,2

1020,0

 

Кошти обласного бюджету

4142,0

4142,0

 

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

200,0

100 ,0

100,0

 

Разом

6512,2

5392,2

1120,0

 

 

Примітка: обсяги фінансування будуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

Секретар ради                                   А.Завертана

 Додаток 2 до Програми


ЗАХОДИ
виконання районної програми „Інноваційні школи Жашківської ОТГ“ на період до 2020 року

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Строк виконання

Прогнозний обсяг фінансування, тис.грн.

 у тому числі:

міський  бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

Перший етап (2018 рік -  І півріччя 2019 року)

1

 

 

 

Створення організаційного комітету для проведення конкурсного відбору шкіл-учасниць Програми

Відділ освіти,  методичний кабінет

Січень-2018

коштів не потребує

 

 

2

 

 

 

Розроблення критеріїв та індикаторів для  конкурсного відбору шкіл-учасниць Програми відповідно до :

1.Оптимальності матеріально-технічної бази навчального закладу для забезпечення якісної освіти;

2. Достатності інформаційно-технічних ресурсів для забезпечення якісної освіти;

3. Спроможності педагогічного колективу забезпечити якісну освіту;

4. Оптимальності організації та результативність навчально-виховної діяльності навчального закладу;

5. Демократизації управління навчальним закладом;

6. Оптимальності соціального захисту учасників освітнього процесу;

7. Спроможності навчального закладу у подальшому виконувати роль базової школи.

Відділ освіти,  методичний кабінет

Січень-2018

коштів не потребує

 

 

3

 

 

 

 

 

Проведення конкурсу серед навчальних закладів району для формування кола учасників Програми

 

 

Відділ освіти методичний кабінет

Лютий-2018

коштів не потребує

 

 

4

 

 

Оцінювання конкурсних матеріалів. Визначення шкіл-учасниць Програми.

Відділ освіти,  методичний кабінет

Лютий-2018

коштів не потребує

 

 

5

 

 

Проведення настановчого семінару для шкіл-учасниць Програми.

Відділ освіти,  методичний кабінет

Березень- 2018

коштів не потребує

 

 

6

 

 

 

Розроблення інноваційними школами Жашківської ОТГ перспективних моделей і програм подальшого розвитку.

Відділ освіти

Березень- 2018

коштів не потребує

 

 

7

 

 

 

 

 

Проведення районної конференції - громадського захисту інноваційними школами Жашківської ОТГ перспективних моделей і програм свого розвитку. 

Відділ освіти,  методичний кабінет

Квітень 2018

коштів не потребує

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реорганізація інноваційних шкіл Жашківської ОТГ у відповідності до перспективних моделей і програм свого розвитку (припинення діяльності; реорганізація; створення нового навчального закладу; розроблення й затвердження в установленому порядку Статутів інноваційних шкіл Жашківської ОТГ, формування контингенту учнів).

Відділ освіти,  методичний кабінет

Травень-липень 2018

70

 70

 

Другий етап  (ІІ півріччя 2018  - 2019 рік)

9.

 

 

 

Розроблення  й затвердження в установленому порядку навчальних планів інноваційних шкіл Жашківської ОТГ

Відділ освіти,  методичний кабінет

Серпень 2018

коштів не потребує

 

 

10

 

 

 

 

 

Розроблення й затвердження в установленому порядку Програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників інноваційних шкіл Жашківської ОТГ

методичний кабінет

Вересень –жовтень 2018

коштів не потребує

 

 

11

 

 

 

 

 

Упровадження заохочувальної системи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників інноваційних шкіл Жашківської ОТГ (проведення курсів, тренінгів).

Жашківська міська рада, відділ освіти,  методичний кабінет

ІІ півріччя 2018  - 2019 рік

20,0

2018 р.- 10,0   2019 р. – 10,0

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення матеріально-технічної бази шкіл-учасниць Програми з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій та інших сучасних засобів навчання:

1.Придбання сучасних компютерних комплексів у кількості 4 од.;

2.Придбання мультимедійних дошок в кількості 5 од.;

3.Кабінет природничо-математичного циклу у кількості 3 од.;

4. Оновлення інноваційних шкіл району шкільним інвентарем (в т.ч. меблі для класних кімнат, їдалень, класні дошки, спортивний інвентар);

5.Забезпечення навчальних закладів сучасними спортивними майданчиками у кількості 2 шт.

Жашківська міська рада, відділ освіти методичний кабінет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ півріччя 2018  - 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума 2 млн 005тис. : в т.ч.

 

 

 

 

400 тис.

 

75тис.

 

620тис.

 

 

510 тис.

 

 

 

400 тис.

 2018 р.-595 тис.,  2019 р. – 1010 тис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.-100 тис.,  2019 р. – 300 тис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Реалізація інноваційними школами Жашківської ОТГ перспективних моделей і програм свого розвитку відповідно до затверджених кошторисів. 

Відділ освіти,  методичний кабінет

ІІ півріччя 2018  - 2019 рік

обсяг видатків визначатиметься  при затвердженні міського бюджету

 

 

14

 

 

 

 

 

 

Проведення щорічних громадських звітів про хід реалізації інноваційними школами Жашківської ОТГ перспективних моделей і програм свого розвитку та виконання  кошторисів.

Відділ освіти,  методичний кабінет

січень 2018, січень 2020

коштів не потребує

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Щорічний моніторинг та аналіз проміжних результатів реалізації інноваційними школами Жашківської ОТГ перспективних моделей і програм свого розвитку за розробленими критеріями та індикаторами.

Відділ освіти,  методичний кабінет

жовтень-грудень 2018,
жовтень-грудень 2020

коштів не потребує

 

 

Третій етап (2020 рік)

16

 

 

 

 

 

 

Узагальнення результатів реалізації інноваційними школами Жашківської ОТГ перспективних моделей і програм свого розвитку.

 

 

відділ освіти,  методичний кабінет

Лютий-квітень 2020

коштів не потребує

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Підготовка відеофільмів про інноваційні школи.  Демонстрація на  телебаченні.

 

 

 

відділ освіти,  методичний кабінет

Травень-липень 2020

10,0

10,0

 

18

 

 

 

Підсумкова звітна конференція  шкіл-учасниць Програми про результати реалізації моделей і програм свого розвитку.

Відділ освіти,  методичний кабінет

Жовтень 2020

коштів не потребує

 

 

19

 

 

 

 

 

 

Громадське оцінювання ефективності діяльності шкіл-учасниць Програми, виконання кошторисних витрат.

 

 

 

 відділ освіти,  методичний кабінет

Листопад-грудень 2020

коштів не потребує

 

 

20

 

 

 

 

 

Популяризація моделей і досвіду діяльності інноваційних шкіл Жашківської ОТГ щодо забезпечення нових стандартів якості освіти дітей та учнівської молоді.

Відділ освіти,  методичний кабінет

Жовтень--грудень 2020

5,0

5,0

 

                       

        Співфінансування спільних Програм

21

Співфінансування з обласним бюджетом проведення II та III черги робіт по комплексу енергозберігаючих заходів із заміною вікон , ремонту даху, утепленням фасадів та влаштування котельні на альтернативному паливі в Жашківській СПШ № 1 м. Жашкова

Жашківська міська рада, відділ освіти

Протягом 2018 року

4602,2

460,2

4142,0

 

Секретар ради                                                     А.Завертана