Про затвердження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді на 2018 -2019 роки

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я


від 22.12.2017 № 3-8/VІІІ

Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин і охорони земель
по Жашківській міській раді на 2018 -2019 роки

Керуючись Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року", ст.12 Земельного кодексу України, ст. 19 Закону України «Про землеустрій», ст. 12 Закону України «Про охорону земель», пп. 22, 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді на 2018-2019 роки (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Жашківській міській раді рішення від 25.12.2015року за №3-12/VII «Про Програму розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді на 2016-2017 роки» зняти з контролю у зв'язку із закінченням терміну дії.

3. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання даної програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

  

Міський голова                                     І. Цибровський

 

 

Додаток
до рішення
Жашківської міської ради
від 22.12.2017 №3-8/VIII

 

ПРОГРАМА
розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді на 2018-2019 роки

 

ПАСПОРТ
регіональної цільової програми

1. Назва програми"Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді на 2018-2019 роки"

2. Підстава для розроблення :

-Розпорядження Кабінету Мінінстрів України від 17 червня 2009 року № 743-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року",
-Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
-Земельний кодекс України;
-Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності";
-Закон України "Про землеустрій";
-Закон України "Про охорону земель".

3. Регіональний замовник – співвиконавці:

Жашківська міська рада,
Виконавчий комітет Жашківської міської ради,
Керівники підприємств, установ та організацій.

4. Мета:

Мета програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель. Головне завдання програми полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований державний банк даних про власників землі і землекористувачів, напрямки і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб»єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.

5.Початок: січень 2018 року, закінчення: грудень 2019 року

6.Загальні обсяги фінансування

Потреба в коштах

та забезпечення фінансовими ресурсами

Тис. грн.

1. Розрахункова потреба  в коштах

   на 2018 – 2019 роки − усього

190,0

        У т.ч.:        2018

90,0

                          2019

100,0

2. Забезпечення фінансовими

   ресурсами – усього

190,0

 У т.ч.:         коштами з державного бюджету

-

                     коштами з обласного бюджету

-

                     коштами з місцевого бюджету

190,0

                     коштами з інших джерел

-

 

І. Обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми

Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді на 2018 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена з метою подальшого розвитку земельних відносин, упровадження правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, встановлення меж населених пунктів, проведення корегування нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, а також необхідних кадастрових зйомок та вишукувань з метою визначення на місцевості меж земельних ділянок, збільшення надходжень від плати за землю до бюджетів усіх рівнів, підвищення ефективності оренди землі, створення ринку землі та отримання доходів від продажу земель несільськогосподарського призначення.
Загальна площа території, підпорядкована Жашківській міській раді станом на 01.12.2017 року складає 15109 га.
Загальна площа населених пунктів складає : м.Жашків-1494,5га; с.Скибин-513,8га; с.Литвинівка-222,9га; с.Вільшанка-215,8га; с.Марійка-155,7га.
Основні положення Програми спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування економіки на території Жашківської міської ради, орієнтованої на задоволення потреб територіальної громади, розвиток суб"єктів фінансової діяльності та розроблення інвестиційних програм та експортних потреб регіону в продукції рослинництва і продуктах його переробки, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, поновлення виробничого потенціалу сільського господарства та переробної галузі, ефективної підприємницької діяльності.

ІІ. Мета Програми

Мета Програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель. Земельна реформа в Україні є важливою складовою частиною загальнодержавної економічної реформи, яка здійснюється у зв”язку з переходом економіки держави до ринкових відносин.
Проведення земельної реформи пов'язане із зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконанння великої кількості обгрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.
Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований державний банк даних про власників землі і землекористувачів, напрямки і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб'єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.

IІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання програми

Основними шляхами і засобами реалізації Програми є:

- Проведення земельної реформи в повному обсязі;
- Створення та наповнення єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру;
- Здійснення контролю за використанням та охороною земель
- посилення державного нагляду і контролю за виконанням вимог законодавства та нормативно-правових актів у сфері Земельних відносин
- Забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та місцевого самоврядування щодо надання (вилучення) земельних ділянок у власність та користування в тому числі на умовах оренди.
- Посилення інформаційно –аналітичного забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення з питань земельного законодавства.
Програма передбачає підходи до визначення шляхів підвищення відповідального господарювання на землі, створення системи ефективного та дієвого контролю за екологічно грамотним використанням земель, охороною ґрунтів.

IV. Перелік завдань та заходів Програми

Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони і спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту земель, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття.
Система заходів, які передбачені Програмою, являє собою комплекс взаємопов'язаних технічних, організаційних, технологічних, господарських, екологічних та інших заходів, що направлені на ефективне використання земель, їх охорону і підвищення родючості ґрунтів. Ці заходи мають фінансове, матеріально-технічне, наукове, інформаційне і кадрове забезпечення.
Основними складовими частинами комплексу робіт і заходів проведення земельної реформи, які відносяться до землевпорядного забезпечення, прийняті наступні:

1. Формування території, встановлення меж Жашківської міської ради.

2.Розроблення детальних планів частин територій Жашківської міської ради.

3.Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок , які підлягають продажу на території Жашківської міської ради.

4.Заходи з охорони земель щодо збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів.

V. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

У результаті виконання Програми передбачається:


удосконалення земельних відносин територій Жашківської міської ради, спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб, на здобуття й реалізацію права власності на земельні ділянки – під контролем органів влади. Реалізація Програми дозволить встановити межі Жашківської міської ради, створити умови для удосконалення ведення державного земельного кадастру, гарантоване право власності на землю, забезпечити земельно-кадастровою інформацією органи державної влади, місцевого самоврядування та усіх землекористувачів на території ради. Проведення цих робіт також дасть змогу удосконалити взаємовідносини з бюджетом щодо платежів за землю та сприятиме більш відповідальному і господарському відношенню власників земельних ділянок щодо їх використання. Програма забезпечить інформаційну підтримку широкомасштабних робіт із землеустрою, моніторінгу земель, державного контролю за використанням та охороною земель, регулювання оптимального розвитку територій, включаючи встановлення меж територій з особливим правовим режимом (природоохоронним, рекраційним, оздоровчим, історико-культурним).

 


Секретар ради                                                              А.Завертана