Про затвердження програми «Вчитель» на 2018- 2020 роки

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я


від 22.12.2017 №3-3/VІІІ


Про затвердження програми
«Вчитель» на 2018- 2020 роки


Відповідно до ст..25, пп.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», на виконання Указу Президента України від 9 жовтня 2001 року № 941/2001 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні», рішення Черкаської обласної ради від 27.09.2001 № 35 «Про затвердження обласної Програми «Вчитель»», врахувавши рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту, Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити програму «Вчитель» на 2018-2020 роки, додаток 1.

2. Затвердити основні заходи щодо виконання програми «Вчитель» на 2018-2020 роки, додаток 2.

3. Рекомендувати Жашківській міській раді передбачити виділення коштів з міського бюджету на фінансування програми «Вчитель» на 2018-2020 роки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти Жашківської міської ради та постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту.

 

 

Міський голова                                   І. Цибровський

 

 

 

Додаток 1
до рішення міської ради
від 22.12.2017 №3-3/VІІІ

 

Програма «Вчитель» на 2018-2020 роки

 

Загальна частина


Освіта – пріоритетна галузь в соціальному, духовному і культурному розвитку України. В системі освіти головна роль належить учителю. Через діяльність педагогів здійснюється державна політика в галузі освіти.
За роки незалежності України певні позитивні зрушення відбулися і в освіті району.

Мережа закладів загальної середньої освіти нараховує 7 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 6- закладів I-III ступеня, 1 - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів.

Відділом освіти приділяється велика увага забезпеченню педагогічними кадрами кожної школи з метою якісної організації навчально-виховного процесу. Одним із напрямків вирішення кадрового забезпечення закладів освіти району є сприяння вступу випускників наших шкіл до вищих навчальних закладів педагогічного напрямку. У школах створюються умови для проведення практики студентів вищих навчальних закладів. За студентами закріплюються наставники-вчителі вищої категорії.

Велика увага у школах приділяється створенню оптимальних умов для роботи та адаптації молодих спеціалістів. Молодим вчителям постійно надаються методичні поради та консультації, за ними закріплені наставники з числа педагогів високого рівня фахової майстерності.

Водночас система освіти району має недоліки. Потрібно вирішити ряд навчальних проблем:

- оптимізація мережі шкіл;
- нестача кваліфікованих учителів хімії, фізики;
- слабо ведеться в школах профорієнтаційна робота на педагогічні професії та попередня підготовка учнів до вступу в педагогічні вузи;
- відчутний значний розрив між змістом педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки і практики; слабке впровадження інноваційних технологій;
- наявна гостра потреба в навчально-методичних посібниках з психології, педагогіки, методики навчання і виховання;
- створення комп’ютерних класів у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів, інформатизація навчально-виховного процесу;
- проблема методичної, практичної підготовки вчителів іноземної мови до роботи в початковій школі;
- проблема диференційованої підготовки вчителів для роботи з обдарованими дітьми та вчителів-дефектологів для роботи з такими дітьми, які мають вади у фізичному, розумовому розвитку;
- бібліотеки більшості шкіл району потребують поновлення і поповнення книжкового фонду;
- матеріальна база значної частини навчальних закладів потребує зміцнення.

Програма спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою вчителів, вихователів.

Мета та основні завдання

Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямків модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, утвердження високого соціального статусу педагогічних працівників.

Програму розроблено на період з 2018 року до 2020 року.  Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених бюджетними призначеннями міського бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством. Органи виконавчої влади, які визначені виконавцями Програми, щороку передбачають у відповідних бюджетах цільові кошти на фінансування виконання основних завдань і заходів Програми.

Очікувані результати виконання Програми Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

- стабілізацію кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
- оптимізацію мережі навчальних закладів;
-комп’ютеризацію навчальних закладів, обладнання їх телекомунікаційними системами;
- підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
- підвищення престижу педагогічної професії;
- поліпшення соціально-економічного стану вчителів, морального і матеріального стимулювання їх діяльності.

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти Жашківської міської ради, яка розробляє заходи на виконання Програми.

Відділ освіти Жашківської міської ради щороку до 1 листопада інформує щороку до 1 грудня міську раду про хід виконання завдань і заходів Програми .

Внесення змін до районної Програми «Вчитель» здійснюється за поданням відділу освіти Жашківської міської ради.

 

 


Секретар ради                                    А.Завертана

 


Додаток 2
до рішення міської ради
від 22.12.2017 №3-3/VІІІ

 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
«ВЧИТЕЛЬ» НА 2018-2020 РОКИ

Зміст заходу

Відповідальні за виконання заходу

Джерела фінансування (обласний, місцевий бюджет, інші)

Прогноз-ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.гривень

У тому числі за роками

 

2018

 

2019

 

2020

 

 

 

1. Визначення на період до 2020 року потреби у педагогічних працівниках для навчальних закладів району

Відділ освіти

 

 

 

 

 

2. Забезпечення в установленому порядку щорічного формування державного замовлення на підготовку педагогічних працівників у вищих навчальних закладах

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

3. Сприяння впровадження механізму реалізації неприривності педагогічної освіти:

- для здобуття випускниками вищих педагогічних навчальних закладів I-II рівня акредитації повної вищої педагогічної освіти за державним замовленням у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації ;

- для підготовки педагогічних працівників за кількома поєднаними спеціальностями у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

 

 

 

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

4. Сприяння створенню і фенкціонуванню інформатизованого банку даних щодо потреби навчальних закладів району у педагогічних працівниках у мережі Інтернет

Участь у розробленні системи даних щодо випускників вищих навчальних закладів , які набули педагогічних спеціальностей , із зазначенням іхніх професійних запитів , особистих уподобань та потреб у соціальних послугах

 

 

 

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

5. Вивчення питання щодо цільової підготовки педагогічних працівників гостродефіцитних спеціальностей  за державним замовленням для навчальних закладів

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

6. Сприяння забезпечення підготовки вчителів до інноваційної діяльності і роботи в ринкових умовах

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

7. Удосконалення роботи з резервом керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

8. Сприяння запровадженню фахової                    ( переддипломної ) практики за місцем майбутнього працевлаштування

Відділ освіти

 

 

 

 

 

9. Оновлення фондів бібліотек , поновлення їх сучасними інформаційними засобами , підручниками , літературою

Відділ освіти

Міський бюджет

90,0

30,0

30,0

30,0

10. Визначення та створення опорних шкіл із навчальних дисциплін , напрямків виховної роботи , створення відповідної нормативної бази

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

11. Забезпечення систематичного проведення моніторингу якості підготовки педагогічних працівників , їх соціально-педагогічної адаптації та подальшого професійного становлення

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

12. Участь у впровадженні системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначенні змісту і форм роботи навчальних закладів для забезпечення їх професійного становлення і зростання

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

13. Сприяння поліпшенню навчально-методичного забезпечення професійної діяльності педагогів , підготовка і видання навчально-методичних матеріалів для педагогічних працівників

 

Відділ освіти

Міський бюджет, інші джерела

3,0

1,0

1,0

1,0

14.Проведення щорічної районної виставки інноваційних педагогічних технологій та авторських навчальних програм

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

15. Організація неприривної мовної освіти шляхом сприяння створенню у навчальних закладах умов для підвищення мовної культури вчителів ( проведення лекторіїів , конкурсів , круглих столів , поновлення фондів бібліотек словниками , довідниками)

 

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет Директори шкіл

Міський бюджет, інші джерела

6,0

2,0

2,0

2,0

16. Організація для вчителів , керівників навчальних закладів семінарів , конференцій з питань законодавства про освіту

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

17. Організувати на базі опорних шкіл підвищення кваліфікації вчителів , керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань інформатизації навчального процесу

 

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

18. Проведення курсової перепідготовки педагогічних працівників

Відділ освіти

Міський бюджет

240,0

60,0

80,0

100,0

19. Участь у Всеукраїнському літературному конкурсі на кращий художній твір про вчителя

Відділ освіти

 

 

 

 

 

20. Сприяння створенню при навчальних закладах просвітницьких центрів для популяризації знань з родинної педагогіки , досвіду взаємозв’язку сім’ї і школи , виховання , громадського становлення особистості , формування здорового способу життя

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

21. Забезпечення  закладів освіти періодичною пресою

Відділ освіти

Міський бюджет , інші джерела

45,0

10,0

15,0

20,0

22. Стовідсоткове забезпечення видатків на виплату заробітної плати педагогічних працівників , надбавок та доплат , передбачених чинним законодавством

 

Відділ освіти

 

Міський бюджет

 

1500,0

 

500,0

 

500,0

 

500,0

 

 

23.Організація педагогічним працівникам безкоштовного доїзду від місця проживання до місця роботи та в зворотному напрямі

Відділ освіти

Міський бюджет

240,0

80,0

80,0

80,0

24. Сприяння розвитку та покращенню матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відділ освіти

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

1500,0

500,0

500,0

500,0

25. Забезпечення видатками на проведення поточних та капітальних ремонтів закладів освіти

 

Відділ освіти

Міський бюджет , інші джерела

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

Всього за програмою

 

 

6624,0

1683,0

2208,0

2733,0

 

 

Секретар ради                                                       А.Завертана