Про програму підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування міського бюджету на 2017 рік

ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я                                    

від                                                                                                   №18-    /VІІ

Про програму підтримки державної політики у
сфері казначейського обслуговування міського
бюджету на 2017 рік

 

 

Відповідно до  п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист начальника Управління Державної казначейської служби України в Жашківському районі Черкаської області І.І.Ружицької від 13.03.2017, з метою підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування міського бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів від 16.03.2017 року ,  Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування міського бюджету на 2017 рік , що додається.

2. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.Міський голова                                                                 І. Цибровський


                                        

  
                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                         Рішення міської ради
                                                                       від “____” _________2017 року
                                     № 18-   /VII


Програма
підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування міського бюджету  на 2017 рік


1. Загальні  положення

Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевого бюджету набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню .
Зміни бюджетної політики та нормативних актів, які відбуваються під впливом демократичного механізму приймання рішень, розширення завдань та функцій органів державної влади, підвищують місце і роль органів Державної казначейської служби в обслуговуванні розпорядників бюджетних коштів та контролю за їх цільовим використанням. Казначейське обслуговування бюджетних коштів на сучасному етапі бюджетної реформи в Україні виступає одним з головних елементів забезпечення і підвищення стабільності та захищеності бюджетної системи.
Відповідно до Концепції розвитку інформаційних технологій Державної казначейської служби України на 2015 - 2017 роки основними завданнями під час впровадження новітніх інформаційних технологій є:
-    еволюційно розвинути діючу систему до системи електронного казначейства (е-treasury), з централізованою системою обробки інформації та юридично значимим внутрішнім і зовнішнім електронним документообігом;
-    посилити інформаційну безпеку;
-    інтегрувати систему «Електронне казначейство» (е-treasury) з системою «Електронний уряд» (е-government).
Програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування міського бюджету у м. Жашкові на 2017 рік (далі – Програма) розроблена у відповідності п.22 ч.1 ст.26 «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Мета  Програми

Метою Програми є підтримка державної політики в сфері казначейського обслуговування, забезпечення належної інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі Державної казначейської служби України, забезпечення належного функціонування в місті існуючої системи розрахунково – касового обслуговування клієнтів, удосконалення співпраці управління Державної казначейської служби України у Жашківському районі Черкаської області з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування міста шляхом впровадження системи дистанційного обслуговування.


3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Управління Державної казначейської служби України у Жашківському районі Черкаської області (далі – управління Казначейства) забезпечує через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників коштів, складає та формує звітність про виконання державного та місцевих бюджетів.
На обслуговуванні в управлінні Казначейства знаходиться 57 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, 12 розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету та 2 інших клієнта. Щоденно управлінням Казначейства проводиться понад 800 операцій за платіжними дорученнями та розпорядженнями і розподілами про виділення бюджетних коштів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів для фінансування установ. У програмному комплексі «Є-Казна» здійснюється реєстрація та облік розписів та кошторисів установ, довідок змін до них; планів використання бюджетних коштів та довідок змін до них, бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань.

Цілі і переваги, які будуть досягнуті

1.    Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

2.    Оперативність отримання інформації про взяття зобов’язань  розпорядниками коштів та поєднання цього процесу з процесом виділення асигнувань, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного закриття бюджетного року.

3.    Одержання органами місцевого самоврядування, головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов’язання та касові видатки.

4.    Зменшення видатків на придбання паперу, розхідних матеріалів, суттєва економія коштів необхідних на забезпечення проїзду посадових осіб розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до управління Казначейства у випадку реалізації та впровадження програмно-технічного комплексу системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство».

4. Основні завдання  Програми

1.    Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування міського бюджету.

2.    Забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами міського бюджету шляхом отримання інформації про взяття зобов’язань  розпорядниом коштів.

3.    Підтримка міським бюджетом інформаційного та матеріально-технічного забезпечення управління Казначейства, в тому числі і для впровадження програмно - технічного комплексу системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство».
4.    Створення належних умов праці для спеціалістів управління Казначейства з метою якісного та оперативного обслуговування міського бюджету.

                             

5. Фінансове забезпечення програми          

Виконання заходів Програми реалізуються за рахунок коштів міського бюджету   відповідно до п. 2 ст. 85 Бюджетного кодексу України.
Заходи Програми  здійснюються  шляхом передачі субвенції з міського бюджету   державному бюджету та інших джерел не заборонених законодавством, тис. грн.

 

2017 рік

Всього

Обсяг ресурсів, передбачених на виконання  програми  усього:

11,0

11,0

в т. ч. з міського бюджету

11,0

11,0

       

Розрахунок потреби у коштах для реалізації Програми наведений у п.6 Програми.


6. Очікувані результати виконання Програми.


Виконання Програми забезпечить:

 

-    дотримання належної інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі Державної казначейської служби України

-    створення умов для якісного і своєчасного обслуговування міського бюджету за доходами та видатками;

-    підвищення якості взаємодії між різними органами влади району в процесі виконання міського бюджету, зважаючи на існуючі бази публічної інформації управління Казначейства;

-    посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

-    надання міському голові оперативної інформації про стан виконання міського бюджету для прийняття ним ефективних управлінських рішень в режимі реального часу;

-    підвищення рівня професійних знань посадовими особами органів місцевого самоврядування в галузі фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку в державному секторі.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми


Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається Управлінню Державної казначейської служби України у Жашківському районі Черкаської області.


8. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування  Районної програми підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування міста Жашкова 2017 рік