Програма розвтку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді на 2016-2017

  Затверджено
                                                                                     рішення
Жашківської міської ради
від 25.12.2015 №3-12/VII


ПРОГРАМА
розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді  на  2016-2017 роки


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми


1.    Назва програми"Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді на 2016-2017 роки"

2.    Підстава для розроблення :
-Розпорядження Кабінету Мінінстрів України від 17 червня 2009 року № 743-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року",
-Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
-Земельний кодекс України;
-Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності";
-Закон України "Про землеустрій";
-Закон України "Про охорону земель".

3.    Регіональний замовник – співвиконавці:
Жашківська міська рада,
Виконавчий комітет Жашківської міської ради,
Керівники підприємств, установ та організацій.

4. Мета:
Мета програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель. Головне завдання  програми полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований державний банк даних про власників землі і землекористувачів, напрямки і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб»єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.

5.Початок: травень 2016 року, закінчення: грудень 2017 року

6.Загальні обсяги фінансування

 

Потреба в коштах

та забезпечення фінансовими ресурсами

Тис. грн.

1. Розрахункова потреба  в коштах

   на 2016 – 2017 роки − усього

1061,0

        У т.ч.:        2016

564,0

                          2017

497,0

2. Забезпечення фінансовими

   ресурсами – усього

564,0

 У т.ч.:         коштами з державного бюджету

-

                     коштами з обласного бюджету

-

                     коштами з місцевого бюджету

564,0

                     коштами з інших джерел

-

 

 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва та благоустрою, захисту прав споживачів, торгівельно-побутового обслуговування та екології.

І. Обґрунтування необхідності розроблення
і виконання Програми
Програма розвитку земельних відносин і охорони земель по Жашківській міській раді  на 2016 – 2017 роки (далі – Програма) розроблена з метою подальшого розвитку земельних відносин, упровадження правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, встановлення меж міста, проведення корегування нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, а також необхідних кадастрових зйомок та вишукувань з метою визначення на місцевості меж земельних ділянок, проведення інвентаризації території міста, проведення розмежування земель державної і комунальної власності, збільшення надходжень від плати за землю до бюджетів усіх рівнів, підвищення ефективності оренди землі, створення ринку землі та отримання доходів від продажу земель несільськогосподарського призначення.
Загальна площа території, підпорядкована  Жашківській міській раді станом на 01.12.2015 року складає 6603,5 га, в тому числі:

- сільськогосподарські землі – 5224,1871га, із них ріллі – 4807,8835га;
- забудовані землі – 1017,9443га.
Загальна площа міста складає 1494,5га, в тому числі:
- сільськогосподарські землі – 566,1964га, із них ріллі – 464,6835га;
- забудовані землі – 902,7036га.
 Основні положення Програми спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування економіки міста, орієнтованої на задоволення потреб територіальної громади, розвиток суб"єктів фінансової діяльності та розроблення інвестиційних програм та експортних потреб регіону в продукції рослинництва і продуктах його переробки, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, поновлення виробничого потенціалу сільського господарства та переробної галузі, ефективної підприємницької діяльності.

ІІ. Мета Програми
Мета Програми полягає у проведенні державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.Земельна реформа в Україні є важливою складовою частиною загальнодержавної економічної реформи, яка здійснюється у зв”язку з переходом  економіки держави до ринкових відносин.
Проведення земельної реформи пов'язане із зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконанння великої кількості обгрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.
Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою, створити автоматизований державний банк даних про власників землі і землекористувачів, напрямки і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб»єктів господарювання на землі за раціональне її використання та своєчасність платежів за землю.      

ІІІ. Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання програми

Основними шляхами і засобами реалізації Програми є:
-    Проведення земельної реформи в повному обсязі;
-    Створення та наповнення єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру;
-    Здійснення контролю за використанням та охороною земель
-    посилення державного нагляду і контролю  за виконанням вимог законодавства та нормативно-правових актів у сфері Земельних відносин
-    Забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та місцевого самоврядування щодо надання (вилучення) земельних ділянок у власність та користування в тому числі на умовах оренди.
-    Посилення інформаційно –аналітичного забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення з питань земельного законодавства. 
Програма передбачає підходи до визначення шляхів підвищення відповідального господарювання на землі, створення системи ефективного та дієвого контролю за екологічно грамотним використанням земель, охороною ґрунтів.   

IV. Перелік завдань та заходів Програми
Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони і спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту земель, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття.
Система заходів, які передбачені Програмою, являє собою комплекс взаємопов'язаних технічних, організаційних, технологічних, господарських, екологічних та інших заходів, що направлені на ефективне використання земель, їх охорону і підвищення родючості ґрунтів. Ці заходи мають фінансове, матеріально-технічне, наукове, інформаційне і кадрове забезпечення.
Основними складовими частинами комплексу робіт і заходів проведення земельної реформи, які відносяться до землевпорядного забезпечення, прийняті наступні:

1.Провести рекультивацію та перевести в ріллю занедбані багаторічні насадження площею 19га(бувшого колгоспу ім..Леніна).

2. Розмежування земель державної і комунальної власності м.Жашкова.

3. Формування території,  встановлення меж міста Жашкова.

4. Інвентаризація земель міста.

5.Заходи з охорони земель щодо збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів.

V.  Очікувані кінцеві результати  виконання Програми

У результаті виконання Програми передбачається:
удосконалення земельних відносин в місті, спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб, на здобуття й реалізацію права власності на земельні ділянки – під контролем органів влади. Рекультивація  занедбаних багаторічних насаджень площею 19га(бувшого колгоспу ім..Леніна) дозволить раціонально використовувати дану земельну ділянку, надати її в оренду та отримати додаткові надходження до бюджету міста. Реалізація Програми дозволить встановити межі міста, створити умови для удосконалення ведення державного земельного кадастру, гарантоване право власності на землю, забезпечити земельно-кадастровою інформацією органи державної влади, місцевого самоврядування та усіх землекористувачів на території міста. Проведення робіт по інветаризації земельних ділянок дасть змогу упорядкувати відомості про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання забудови та створити реальний банк даних про ринок землі. Проведення цих робіт також дасть змогу удосконалити взаємовідносини з бюджетом щодо платежів за землю та сприятиме більш відповідальному і господарському відношенню власників земельних ділянок щодо їх використання. Програма забезпечить інформаційну підтримку широкомасштабних робіт із землеустрою, моніторінгу земель, державного контролю за використанням та охороною земель, регулювання оптимального розвитку територій, включаючи встановлення меж територій з особливим правовим режимом (природоохоронним, рекраційним, оздоровчим, історико-культурним).     

 


Додаток до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель
по Жашківській міській раді на 2016-2017 роки"

 

1.Проведення рекультивації земель.        

Одним із важливих напрямків діяльності охорони природи в місті Жашкові є рекультивація земель. .Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані грунтів. Приведення цих земельних ділянок в придатний для використання стан і повернення їх в сільськогосподарське виробництво є одним з основних заходів цієї Програми.Фінансування робіт з рекультивації старих багаторічних насаджень передбачається за рахунок коштів, які надходять до  місцевого бюджету від втрат сільськогосподарського виробництва.   

2. Розмежування земель державної і комунальної власності Жашківської міської ради.

Розмежування земель   державної   та   комунальної  власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель  державної власності на землі територіальної громади і землі держави,  а також щодо визначення  і  встановлення     в    натурі  (на місцевості)  меж  земельних  ділянок  державної та комунальної власності.

Законом України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" від 05.02.2004 року із змінами та доповнення  визначені принципи розмежування земель державної та комунальної власності, порядок розмежування земель державної та комунальної власності. При розмежуванні земель державної та комунальної власності не можуть передаватися до земель комунальної власності:

-землі атомної енергетики та космічної системи;
-    землі оборони,   крім   земельних   ділянок   під   об'єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення;
-    землі під    об'єктами    природно-заповідного    фонду    та історико-культурними   об'єктами,   що   мають   національне    та загальнодержавне значення;
-    землі під   водними   об'єктами  загальнодержавного  значення відповідно до законодавства України,  а також землі під береговими смугами  водних  шляхів,  водоохоронних зон,  прибережних захисних смуг,   зон   санітарної   охорони    об'єктів    водного    фонду загальнодержавного значення за межами населених пунктів;
-    земельні ділянки,   які   використовуються  для  забезпечення діяльності Верховної Ради України,  Президента  України,  Кабінету Міністрів  України,  інших  органів державної влади,  Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;

-    земельні ділянки    зон     відчуження     та     безумовного (обов'язкового) відселення,  що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-    землі лісового фонду за межами населених пунктів;
-    землі під казенними підприємствами;
-    земельні  ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких  державі  належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва  та  законсервовані  об'єкти
-    земельні      ділянки,      закріплені      за     державними професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами  державної форми власності.
При розмежуванні земель державної та комунальної власності до земель  комунальної  власності  територіальних громад міст передаються:
-    усі землі в межах населених пунктів,  крім  земель  приватної власності та земель, віднесених до державної власності;
-    земельні ділянки   за   межами  населених  пунктів,  на  яких розташовані об'єкти комунальної власності;
-    земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави.
При формуванні  земельних  ділянок  державної  та комунальної власності в разі необхідності встановлюються земельні сервітути та обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку. Проекти розмежування    земель   державної   та   комунальної власності визначають:
-    місце розташування   і   розмір   земельних   ділянок,    які залишаються в державній власності, за категоріями земель;
-    місце розташування  і  розмір  земельних  ділянок комунальної власності територіальної громади за категоріями земель;
-    правове, організаційне  і  фінансове   забезпечення,   строки реалізації  та  економічну,  соціальну  й  екологічну ефективність розмежування земель державної та комунальної власності.

Орган місцевого  самоврядування відповідно до своїх повноважень, визначених  Законом, приймає рішення  про  погодження  та  затвердження  проектів  розмежування земель державної та комунальної власності.
Встановлення меж земельних ділянок державної  та  комунальної власності   в   натурі  (на  місцевості)  здійснюється  згідно  із затвердженими   проектами   розмежування   земель   державної   та комунальної   власності   із   закріпленням  їх  межовими  знаками встановленого відповідно до законодавства України зразка.
Право комунальної  власності на землю посвідчується державним актом. Обсяг робіт та витрати по резмежуванню земель державної та комунальної власності приведені в таблиці № 1              

3.Формування території,  встановлення меж Жашківської міської ради.


Об’єктом встановлення меж є територія населеного пункту, що формується із земель всіх без винятку землеволодінь і землекористувань. До її складу входять землі всіх категорій незалежно від їх цільового використання.
Нові форми земельних відносин зумовлюють необхідність зміни  територіального землеустрою, який у сучасних умовах повинен забезпечити  функціонування всіх галузей економіки, удосконалення раціональної системи сталого землекористування, достовірності встановлення в натурі    (на місцевості) меж адміністративно-територіальних утворень.
Встановлення меж населеного пункту здійснюється за проектом землеустрою щодо встановлення або зміни  меж населеного пункту: міста. Проект землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту  розробляється відповідно до  генерального плану населеного пункту.
Підставою для складання проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту є рішення міської ради.
Проект землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів  створює територіальні умови для самостійного вирішення міською радою усіх питань місцевого життя за законодавством України та повної економічної самостійності .
На сьогодні існуюча межа міста, яка була визначена ще у 90-х роках, зазнала значних змін і має розбіжності з генеральним планом забудови міста. На даний час не виготовлена землевпорядна документація по встановленню меж міста. Це має негативний вплив на розвиток міста, управління земельними ресурсами, формування адекватної системи оподаткування.           

Для усунення цієї проблеми програмою передбачається реалізація головних завдань щодо подальшого реформування земельних відносин у місті шляхом встановлення межі населеного пункту та виготовлення відповідної землевпорядної документації. Обсяги робіт з встановлення меж населеного пункту та їх фінансування по роках наведено у таблиці .   

4.Інвентаризація земель міської ради.  

Метою проведення інвентаризації земель міста є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, справедливе та доцільне оподаткування земель.
Обліковим об"єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб. На виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 “Про земельну реформу” місцевим радам необхідно було провести інвентаризацію земель усіх категорій, визначивши ділянки, що використовуються не за цільовим призначенням, нераціонально, призводять до погіршення екологічної обстановки.

Враховуючи інтенсивний в останні роки рух земельних ділянок – зміну землевласників чи землекористувачів, форм власності, цільового призначення, тощо, вкрай необхідним є завершення в найближчому часі їх інвентаризації, оновлення даних інвентаризації попередніх років.

За результатами інвентаризації буде створено достовірну інформаційну базу для здійснення повного справляння плати за землю, підтвердження прав на землю суб’єктів земельних відносин також будуть виявлені земельні ділянки привабливі в економічному та інвестиційному плані з яких в подальшому буде сформовано ринок землі

Обсяги витрат на проведення робіт з інвентаризації земель наведено у таблиці.

5. Заходи з охорони земель щодо збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів.
Основна мета охорони земель – це впровадження правових, організаційних та економічних заходів, спрямованих на відтворення і підвищення родючості земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захист від шкідливих антропогенних впливів.
Схеми землеустрою    і    техніко-економічні    обґрунтування використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних утворень  розробляються  з  метою  визначення   перспективи   щодо використання  та  охорони  земель,  для  підготовки  обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин,  організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку   міст,     територій     оздоровчого,     рекреаційного, історико культурного  призначення, природно-заповідного  фонду  та іншого природоохоронного призначення тощо.
    

У разі  необхідності   в   складі   схем   землеустрою   може розроблятися   проект   землеохоронних   заходів   для  конкретної земельної ділянки.
Проектом землеохоронних заходів  визначаються  види,  обсяги, порядок  здійснення  та  фінансування  цих заходів.  Відповідно до видів та обсягів землеохоронних  робіт  встановлюються  екологічні обмеження щодо використання земель. Документацією із  землеустрою повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання  земель,  які  виконують  важливі екосистемні функції (схили, водоохоронні зони тощо).

Власники землі  та землекористувачі  забезпечують  виконання заходів з охорони земель  та  дотримання  екологічних  обмежень  у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.

Строки реалізації  заходів,  визначених  схемою землеустрою і техніко-економічними  обґрунтуваннями  використання   та   охорони земель   адміністративно-територіальних   одиниць,   залежать  від поставлених завдань, але не можуть бути меншими 10-15 років.

Строки та вартість робіт необхідних для розробки Схеми землеустрою    і    техніко-економічні обґрунтування використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних утворень  наведені в таблиці .