План роботи запобігапння корупції 2017

Додаток                                                                                                                        
до розпорядження №6-P від 04.01.2017                                                     

                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ:

Міський голова     ___________ І.Цибровський


П Л А Н
заходів щодо запобігання корупції у Жашківській міській раді та апараті виконавчого комітету на 2017 рік

п/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний виконавець

 

1.

Заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

До

1 квітня 2017р.

Працівники Жашківської міської ради – посадові особи місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники комунальних підприємств

 

2.

Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Протягом квітня 2017 року

Секретар ради

 

3.

Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та оприлюднення їх результатів

Під час прийняття  рішення щодо видання (прийняття) відповідних нормативно-правових актів

Відділ юридичного забезпечення

 

4.

Забезпечити роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання і протидію корупції в апараті виконавчого комітету міської ради, звернувши особливу увагу на знання державними службовцями вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  корупції»,  «Про доступ до публічної інформації

Щомісячно

Секретар ради,

Відділ юридичного забезпечення

 

5.

Вживати заходів щодо висвітлення в колективі виконавчих органів міської ради кожного факту корупційних діянь і своєчасного повідомлення громадськості про застосування відповідних стягнень до правопорушників

Щомісячно

Секретар ради

 

6.

Висвітлювати на веб-сайті міської ради інформацію з метою посилення контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності виконавчих органів міської ради

Щокварталу

Секретар ради

 

7.

Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції:

- про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

         До

10 лютого 2017 р.

Секретар ради

 

 

8.

Підготувати та надати звіт про виконання Плану  заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2016 рік з боку працівників апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради

Не пізніше

23 січня

2017 року

Секретар ради

 

 

 

 

 

 

 

9.

Проводоти узагальнення результатів громадського обговорення нормативно-правових актів, та оприлюднити їх у засобах масової інформації

Щокварталу

Секретар ради

Керуючий справами (секретар) апарату виконавчого комітету

 

10.

Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об’єктивну атестацію

По мірі добору кандидатів

Міський голова, заступник міського голови, відділ юридичного забезпечення

 

 

11.

Здійснювати контроль за наявністю\відсутністю обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", що є обмеженнями або забороною певних видів поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

Протягом року

Міський голова, секретар ради, відділ юридичного забезпечення

 

12.

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед посадових осіб міської ради та виконавчого комітету міської ради.

Протягом року

Секретар ради

 

13

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на розширених нарадах при міському голові з питань виконання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та реагування на них

Згідно вимог нормативно-правових актів анти-

корупційного спрямування

Секретар ради

 

14.

Керівникам відділів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради продовжити поширення знань, необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції, підвищення рівня правової культури

 

Згідно з планом роботи

Відділ юридичного забезпечення, керівники відділів міської ради

 

15.

Підвищити ефективність роботи конкурсних комісій в частині ретельної перевірки даних щодо кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

Відповідно до нормативно-правових актів

Міський голова, керуючий справами (секретар) апарату виконавчого комітету, відділ юридичного забезпечення

 

16.

Надавати комунальним підприємствам, установам, організаціям методичну допомогу з питань:

- організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, у тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів;

- організації роботи щодо попередження порушень підлеглими антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів;

- діяльності керівників щодо виявлення та припинення корупційних діянь у підпорядкованих структурах, а також інформування про них відповідних правоохоронних органів.

Протягом року

Секретар ради

Відділ юридичного забезпечення

 

17

Вживати заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства України до посадових осіб міської ради та виконавчого комітету при надходженні постанови суду про корупційне діяння.

У разі надходження постанови суду

Міський голова,

секретар ради

 

 

 

 

 

 

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


04.01.2017                                                                                                    № 6-З


Про затвердження плану заходів
щодо запобігання корупції у апараті
виконавчого комітету та
Жашківській міській раді на 2017 рік

 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання, виявлення і здійснення заходів щодо припинення корупційних правопорушень у Жашківській міській раді та структурних підрозділах апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради

1.    Затвердити план заходів щодо запобігання корупції у Жашківській міській раді та апараті виконавчого комітету на 2017 рік згідно з додатком.

2.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря ради Донус Л.П.


 

Міський голова                                                                                І.Цибровський