План роботи з кадрами на 2017 рік

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03.01.2017                                                                                                       № 1-Р

Про затвердження плану роботи
з кадрами у Жашківській міській
раді на 2017 рік


Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",                     "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", а також з метою комплектування апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради висококваліфікованими кадрами, підвищення їх відповідальності за реалізацію наданих повноважень:

1.    Затвердити план роботи з кадрами апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради на 2017 рік (додається).

2.    Начальникам відділів, відповідальним працівникам забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих завдань.

3.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови А.В.МельникМіський голова                                                                          І.Цибровський


Ознайомлені:


Погоджено:


Головний спеціаліст відділу        
юридичного забезпечення - юрисконсульт
апарату виконавчого комітету
Жашківської міської ради                                                                            В.О.Мінькович

Начальник  відділу        
юридичного забезпечення - юрисконсульт
апарату виконавчого комітету
Жашківської міської ради                                                                            В.О.КуровськаСекретар ради                                                                                                      Л.П.Донус

 

 

Додаток                                                                                                                         
до розпорядження №1-Р від 03.01.2017                 
                                                                                 

ЗАТВЕРДЖУЮ:       
Міський голова   ___________І.Цибровський


ПЛАН  РОБОТИ З КАДРАМИ
в апараті виконавчого комітету Жашківської міської ради на 2017 рік

п\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Організаційні заходи

1.

Розробка та затвердження плану роботи з кадрами Жашківської міської ради на 2017  рік

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Січень 2017 року

 

2.

Ведення звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу службовців органу місцевого самоврядування

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Січень 2017 року

 

3.

Забезпечити складання та затвердження графіку щорічних відпусток працівників Жашківської міської ради на 2017 рік (Закон України «Про відпустки»)

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

До 05.01.2017 

  року

 

4.

Проведення організаційної та методичної роботи з питань забезпечення безумовного дотримання виконання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання корупції», указів, розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, документів Головдержслужби України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади                                

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Протягом року

 

5.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України від 29.07.1993 № 58 забезпечити належне зберігання та ведення особових справ державних службовців, трудових книжок. Своєчасно і в повному обсязі укомплектовувати і оформляти в архів особові справи працівників, які з різних причин звільнені з займаних посад 

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Протягом  року

 

6.

В межах компетенції здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни. Оформлення документів пов’язаних з застосуванням заходів дисциплінарного впливу

Міський голова

Секретар ради

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За потребою

 

7.

Забезпечувати безумовне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування   в апараті виконавчого колмітету Жашківської міської ради. Прийом від претендентів на посади  відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії. Здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За потребою

 

8.

Забезпечити дотримання вимог Типового положення про проведення атестації посадових осіб                      місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N1440  щодо проведення в Жашківській міській раді  атестації посадових осіб місцевого самоврядування та щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2016  році

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Лютий,

Серпень

2017 року

 

ІІ. Формування складу посадових осіб місцевого самоврядування

В апараті виконавчого комітету Жашківської міської ради

1. 

Вивчити стан справ щодо кількості посадових осіб місцевого самоврядування, які у 2017 році досягають граничного віку перебування на службі в органі місцевого самоврядування, дієвість кадрового резерву на заміщення вивільнених посад у зв’язку з виходом на пенсію працівника.

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Січень 2017 року

 

2.

Внесення рекомендацій міському голові  про зарахування до кадрового резерву посадових осіб органу місцевого самоврядування. Затвердити списки кадрового резерву на посади працівників міської ради.  При проведенні роботи по формуванню резерву кадрів забезпечити безумовне дотримання вимог Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24.10.2001 р. N1386

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Грудень 2017 року

 

3. 

Забезпечити проведення з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, роботи згідно із затвердженими особистими річними планами, в яких передбачити стажування, залучення претендентів до виконання доручень, пов'язаних з можливою майбутньою роботою, участь в роботі семінарів, нарад, конференцій з питань діяльності органів місцевого самоврядування, вивчення роботи близьких за змістом ділянок, стажування на посаді. Надати методичну допомогу в розробці індивідуальних планів роботи з резервом 

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За окремими планами

 

4. 

Розгляд та внесення міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах службовців органу місцевого самоврядування. Підготовка документів для організації стажування. Здійснення контролю за його проведенням згідно вимог постанови Кабінету міністрів України від 01.12.1994 № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах» 

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За потребою

 

5.

Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам органу місцевого самоврядування, внесення про це записів до трудових книжок 

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За потребою

 

6.  

Обчислення стажу роботи, служби в органі місцевого самоврядування та державної служби, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років 

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечння - юрисконсульт

За потребою

 

 

7. 

Забезпечення своєчасного внесення пропозицій щодо присвоєння рангів та встановлення надбавок за вислугу років посадовим особам Жашківської міської ради 

Секретар ради

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

 

За потребою

 

8. 

Розгляд матеріалів та підготовка документів для заохочення та нагородження працівників міської ради

Заступник міського голови

 

За потребою

 

9.  

Своєчасна підготовка документів для призначення пенсій працівникам міської ради

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За потребою

 

10.

При вивільненні працівників забезпечувати своєчасну публікацію оголошень про наявність вакансій в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті

Керуючий спрвами (секретар) виконаввчого комітету

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За потребою

 

11.  

Забезпечувати своєчасний розгляд документів та неупереджену і об'єктивну оцінку знань та здібностей кандидатів при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад в міській раді 

Головний  спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За потребою

 

12. 

Аналіз діючих посадових інструкцій працівників міської ради та внесення відповідних змін до них.

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

До 01 квітня 

2017 року

 

ІІІ. Запобігання проявам корупції

1.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів). Узагальнення підсумків цієї роботи

Секретар ради

 

До  01 квітня

2017  року

 

2.

Підтримувати в актуальному стані законодавчі та нормативно-правові документи міської ради, своєчасно інформувати посадових осіб місцевого самоврядування міської ради  про зміни в чинному законодавстві України. 

Секретар ради

Начальник відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Протягом року

 

3.

Забезпечувати організацію проведення внутрішніх навчань з питань запобігання проявам корупції та дотримання виконання Законів України «Про службу в органах місевого самоврядування», «Про запобігання корупції». 

Секретар ради

Начальник відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За окремим графіком

 

IV. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації службовців органу місцевого самоврядування

1.

Забезпечити підвищення кваліфікації службовців органу місцевого самоврядування

 

Міський голова

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

Протягом року

 

2.

Забезпечити участь працівників у семінарах організованих  з питань державної служби, які проводяться на базі територіальниого управління Головдержслужби України.

Міський голова

Головний  спеціаліст відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт

За окремими графіками