Про розгляд регуляторного акта "Про місцеві податки і збори" від 14.06.2016

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
 
від 14.06.2016                                                                             №7-1/VII
Про розгляд регуляторного акта
«Про місцеві податки і збори»



Керуючись ст.10,  пп. 12,3, 12.4, 12,5 ст. 12, ст.ст. 265-288, 292-1-293  Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення надходжень до бюджету міста, враховуючи пропозиції постійних комісій, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Секретарю міської ради Донус Л.П. оприлюднити регуляторний акт, а саме: аналіз регуляторного впливу  проекту рішення Жашківської міської  ради «Про місцеві податки і збори» та  проект рішення Жашківської міської ради «Про місцеві податки і збори»,  відповідно до додатків 1, 2, що додаються.

2. Установити термін в один місяць від дати оприлюднення регуляторного акта на офіційному сайті міської ради, впродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від жителів міста за тел. 6-11-46, 6-11-44.

3. Про хід виконання рішення заслухати на  наступній сесії міської ради у липні 2016 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету та фінансів, з питань   землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 
Міський голова                                                               І. Цибровський


Додаток №1
 до рішення міської ради
від 14.06.2016   №7-1/VII

АНАЛІЗ
впливу регуляторного акта
проекту рішення Жашківської міської ради
«Про місцеві податки і збори»


Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання  вимог Закону України « Про засади державної регуляторної политики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-IV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом регулювання.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8.3 ст.8 , ст..10, пп.12.3,12.4,12.5 Податкового кодексу України повноваження  щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.
Проект рішення «Про місцеві податки і збори»  пропонується прийняти на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи», для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до міського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.
З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення розроблений для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями регуляторного акта є:
-  визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території Жашківської міської ради;
-   врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України;
- отримання до бюджету міста надходжень від справляння місцевих податків і зборів
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні міського бюджету.

3. Альтернативні способи досягнення цілей.

3.1. У разі не встановлення рішенням органу місцевого самоврядування місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 ст.10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів. Неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» з 2017 року спричинить втрати дохідної частини бюджету міста

3.2 Запропоноване регулювання надасть можливість прийняти регуляторний акт, який не буде суперечити чинному законодавству та врегулює відносини у сфері справляння місцевих податків і зборів. 

4. Механізм та заходи, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми.

Даним регуляторним актом передбачається:
- встановити на території міської ради наступні податки і збори: єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок,  збір за місця для паркування транспортних засобів,  туристичний збір та ставки земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянкам, акцизний податок;
- затвердити порядок сплати встановлених місцевих податків і зборів та установити економічно обґрунтовані ставки податків.
До цього регуляторного акта протягом місяця з дня оприлюднення  будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження міською радою.
Затверджений регуляторний акт та звіт відстеження результативності до нього будуть  оприлюднені.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Дія регуляторного акта поширюється на територію Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить належне справляння місцевих податків і зборів в Жашківській міській раді та надходження  зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.
Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат на його впровадження. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання  питання, що стосується місцевих податків і зборів.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Для визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акта застосуємо метод аналізу вигод та витрат.
Врахуємо інтереси наступних цільових груп:
-         органи місцевого самоврядування;
-         суб’єкти господарювання : фізичні особи-підприємці, юридичні особи, територіальна громада міста;

Таблиця вигод та витрат:

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

 Отримання надходжень до бюджету від запроваджених місцевих податків і зборів.   

Збільшення надходжень до міського бюджету, здійснення робіт по благоустрою міста 

Витрати на оприлюднення проекту регуляторного акта та затвердженого рішення

Суб’єкти господарювання

-         Забезпечення прозорого механізму справляння податків і зборів шляхом прийняття порядку  сплати

-         офіційне його оприлюднення

Сплата податків і зборів у встановленому обсязі

 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників ( в розрізі місцевих податків і зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків і зборів до бюджету міста.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове  відстеження результативності проекту рішення буде здійснюватись шляхом контролю за станом надходжень платежів до бюджету.
Упродовж  року, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності цього регуляторного акту, за умови його чинності, буде проводитися  періодичне відстеження його результативності.
Відстеження результативності буде проведено статистичним методом.
У разі виявлення неврегулюваних та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.
Після опрацювання всіх пропозицій та зауважень постійними комісіями міської ради з питань комунальної власності та благоустрою, з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології, з питань планування, бюджету та фінансів  буде підготовлено  кінцевий варіант проекту рішення та подано на розгляд Жашківської міської ради.
Всі пропозиції та зауваження просимо подавати упродовж місяця у письмовому вигляді на поштову адресу розробника, або за телефонами:
-Жашківська міська рада,  вул. Костромська,17 м. Жашків Черкаської області,19200;
-контактні телефони: (04747) 6-11-46; 6-11-44
Зауваження та пропозиції, отримані після закінчення місячного терміну з дня оприлюднення, розглядатися і братися до уваги розробником не будуть.

Секретар ради                                                                                    Л. Донус     
                                  



 



                           
                               Додаток №2
                                                   до рішення міської ради
                                                  від 14.06.2016 №7-1/VII
 


                                                                   
ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                    №

Про місцеві податки та збори

 



          Керуючись ст.10, п.12.3-12.5 ст.12, ст.ст 265-288, 292-1-293 Податкового кодексу України,  п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від     №,   з метою забезпечення надходжень до бюджету міста,  враховуючи пропозиції постійних комісій,  Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Встановити та ввести в дію з 01 січня 2017 року на території міської ради наступні місцеві податки і збори.

•    Місцеві податки:
•    Податок на майно:
•    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
•    транспортний податок;
•    плата за землю.
•    Єдиний податок для юридичних та фізичних осіб
•    Місцеві збори:
•    Туристичний збір
•    Збір за місця для паркування транспортних засобів;
•    Акцизний податок

1. Податок на майно:

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (% від мінімальної заробітної плати)

1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

1.1.2. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

1.1.2.1. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

1.1.3. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової  нерухомості, в тому числі його часток.

1.1.4. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб,  встановлюється у розмірі 0,2 %  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м бази оподаткування.
   
Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,  встановлюється у розмірі 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м бази оподаткування.
      
Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості загальною площею до 120 кв. метрів, що перебувають у власності фізичних осіб і знаходяться на присадибних земельних ділянках та використовуються за цільовим призначенням встановлюється у розмірі 0 %  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м.

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості загальною площею більше  120 кв. метрів, що перебувають у власності фізичних осіб і знаходяться на присадибних земельних ділянках та використовуються за цільовим призначенням встановлюється у розмірі 0,2 %  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м.

      
Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб і знаходяться на присадибних земельних ділянках   встановлюється у розмірі 0,2 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м  в разі використання їх у комерційних цілях (у підприємницькій діяльності).

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлюється у розмірі 0,5 %  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м .
          
1.1.5.  Пільги зі сплати податку

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:   

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;  

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;  

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.  

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).   
Пільги з податку, що сплачується на  території Жашківської міської ради  з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів і надаються наступним категоріям громадян у розмірі 100 відсотків:

-    Фізичних осіб, середньомісячні доходи яких за рік, що передує звітному (податковому), не перевищують прожиткового мінімуму, законодавчо встановленого на 1 січня звітного періоду, відповідно до рішення Жашківської міської ради;
       Пільги з податку, що сплачується на території Жашківської міської ради  з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: 

-  об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Жашківської міської ради;   

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).  

1.1.6. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості.

1.1.7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

1.1.8.  Строки сплати податку

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

1.2. Транспортний податок

1.2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 1.2.2. є об’єктом оподаткування.

1.2.2. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.   

1.2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 1.2.2.

1.2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який є об’єктом оподаткування відповідно до п.1.2.2.

1.2.5. Базовий податковий  (звітний) період дорівнює календарному року.

1.2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

1.3.  Плата за землю

1.3.1.  Платниками земельного податку є:
- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
- землекористувачі.

1.3.2. Об'єктами оподаткування є:
- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

1.3.3. Базою оподаткування є:
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом;
- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

1.3.4. Ставка податку за земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства,  ведення садівництва, будівництва і обслуговування індивідуальних гаражів, гаражних кооперативів та ОСББ  встановлюється у розмірі 0,2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі  3 відсотків від нормативної грошової оцінки.
Ставка податку для сільськогосподарських угідь  - в розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.    
Ставка податку встановлюється в розмірі 9 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності.

1.3.5. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

1.3.6. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

1.3.7. Податок фізичними особами сплачується впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

1.3.8. Встановити орендну плату за земельні ділянки, які використовуються під городництво на рівні 3% від середньої нормативної грошової оцінки по місту.
Встановити орендну плату за земельні ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування індивідуальних гаражів, гаражних кооперативів  та ОСББ у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки.

1.3.9. Звільнити від сплати земельного податку дошкільні та загальноосвітні  навчальні заклади, незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту,  які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Звільнити від сплати земельного податку землі оборони.

1.3.10. Встановити орендну плату за земельні ділянки промисловості, досліджень, розробок, транспорту, зв'язку та сфери обслуговування по місту в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки для юридичних та фізичних осіб.

1.3.11. Встановити орендну плату за земельні ділянки комерційного використання по місту в розмірі 9% від нормативної грошової оцінки для юридичних та фізичних осіб.

1.3.12. Встановити орендну плату за земельні ділянки по місту в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки для фізичних та юридичних осіб, що займаються громадською діяльністю.

1.3.13. Вища ставка орендної плати (не більше 12 %) за користування земельними ділянками може бути застосована за ініціативою орендарів земельних ділянок, які виявили таке бажання.

У зв’язку із зволіканням юридичних та фізичних осіб з оформленням земельних ділянок та ухиленням від орендної плати за землю зобов’язати таких осіб в місячний термін з моменту набуття права власності на майно, прийняття рішення міської ради стосовно надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, укладати  попередній договір на умовах, що відповідають основному договору оренди землі. За використання земельної ділянки справляється плата за встановленими даним рішенням ставками. Договір діє до укладення основного договору оренди.

1.4.  Єдиний податок для юридичних та фізичних осіб

1.4.1. Платники єдиного податку
Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПК, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному встановленим главою 1 розділу XIV ПК.

1.4.2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;
- фізичні особи - підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;
Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

1) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
-   обмін іноземної валюти;
- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
- видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Податкового кодексу України
- діяльність з управління підприємствами;
- діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2) фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

3) фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

4) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

5) суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

6) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

7) фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

8) суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
 Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:
- суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
- суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
- суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.4.4.  Ставки єдиного податку :
Ставки єдиного податку на 2017 рік  встановлюються :
1) для першої-другої груп платників податку у  відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, відповідно до додатку, що додається.
        3) для третьої  та четвертої групи платників  єдиного податку  відсоткові ставки встановлюються згідно Податкового кодексу.
База оподаткування на поточний рік для 4 групи єдиного податку визначається за нормативною грошовoю оцінкою земельної ділянки з yрахуванням коефіцієнта індексації, визначеногo станом на 01 січня податкового (звітного) року, відповідно дo порядку, передбаченого для плати зa землю (пп.2921.2 ПКУ).
1.4.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

1.4.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної,  міської ради або ради об'єднаних територіальних громад застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

1.4.8. Податковий (звітний) період
1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.
     Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

1.4.9. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
-  Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
- Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.  
       -  Платники єдиного податку четвертої групи:
1. Самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;
2. Сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:
у I кварталі - 10 відсотків;
у II кварталі - 10 відсотків;
у III кварталі - 50 відсотків;
у IV кварталі - 30 відсотків;

1.5. Туристичний збір

1.5.1.   Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.5.2. Сравляння збору здійснюється:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

1.5.3. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 1.5.4. цієї статті.

1.5.4. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 1.5.2 розділу 1.5, за вирахуванням податку на додану вартість.

1.5.5. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

1.5.6.  Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

1.5.7. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

1.6.  Збір за місця для паркування транспортних засобів

1.6.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.6.2. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

1.6.3. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.6.4. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,10 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

1.6.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

1.6.6. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.

2.  Акцизний податок

2.1.    Платниками податку є:

2.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

2.1.2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

2.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

2.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

2.1.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України.

2.1.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.

2.1.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

2.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.

2.1.9. Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.1.12. Оптовий постачальник електричної енергії.

2.1.13. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.      

Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених в підпункті

2.1.12 цього пункту.

2.1.14. Особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок.

2.1.15. Особа, яка реалізує пальне.

2.2. Об'єктами оподаткування є операції з:

2.2.1. реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);

2.2.2. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу;

2.2.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;

2.2.4. реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;

2.2.5. реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством, відповідно до пункту 213.3статті 213 цього Кодексу;

2.2.6. обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат з урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього Кодексу;

2.2.7. реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

2.2.8. оптового постачання електричної енергії;

2.2.9. переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль.

2.2.10. реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:
- отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
- ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;
- вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

2.3. База оподаткування

2.3.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:

2.3.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

2.3.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

2.3.1.3. вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість;

2.3.1.4. вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу.

2.4. Підакцизні товари та ставки податку:

2.4.1. Підакцизні товари та ставки податку визначаються відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України.

3. Контроль за сплатою місцевих податків та зборів здійснюється Жашківським відділенням Уманської ОДПІ Черкаської обласної державної податкової служби, за надходженням коштів від податків та зборів міського бюджету – начальником фінансово-господарського відділу - головним бухгалтером міської ради.

4. Рішення Жашківської міської ради від 14.07.2015 №47-11/VI та від 10.12.2015 №2-10/VII  «Про місцеві податки і збори» вважати такими, що втратили чинність.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету та фінансів, комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології, комісії з питань комунальної власності та благоустрою.

Міський голова                                                    І. Цибровський
                                                           






                                                              Додаток
                                                              до рішення Жашківської міської ради
                                                              від  .2016    №7-  /VI

                                 
      Ставки єдиного податку на 2017рік   
    для суб'єктів господарювання - фізичних осіб,    
              які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності   
    (І група) (до 10%)   

 

КВЕД

НАЗВА ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ

СТАВКА   ПОДАТКУ

% від розміру мінімальної заробітної плати

47.81

Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

6

 

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

6

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

6

 

 

6

ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ

 

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

6

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

6

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

6

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

6

13.93 

Виробництво килимів і килимових виробів 

6

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

6

14.14 

Виробництво спіднього одягу 

6

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

6

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

6

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

6

15.11 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

6

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

6

15.20 

Виробництво взуття 

6

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

6

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

6

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

6

31.02 

Виробництво кухонних меблів 

6

31.09 

Виробництво інших меблів 

6

32.12 

Виробництво ювелірних і подібних виробів 

6

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

6

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

6

81.21 

Загальне прибирання будинків 

6

81.29 

Інші види діяльності із прибирання 

6

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 

6

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

6

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

6

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

6

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

6

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

6

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

6

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

6

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

6

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

6

 

Ставки єдиного податку на 2017рік
для суб'єктів господарювання - фізичних осіб,
          які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
(ІІ група)(до 20%)

 

КВЕД

НАЗВА ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ

СТАВКА   ПОДАТКУ

 

 

% від розміру мінімально заробітної плати

ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ

 

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

7

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

7

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

7

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

7

13.93 

Виробництво килимів і килимових виробів 

7

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

7

14.14 

Виробництво спіднього одягу 

7

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

7

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

7

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

7

15.11 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

7

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

7

15.20 

Виробництво взуття 

7

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

7

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

7

31.01 

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 

7

31.02 

Виробництво кухонних меблів 

7

31.09 

Виробництво інших меблів 

7

32.12 

Виробництво ювелірних і подібних виробів 

7

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

7

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

7

81.21 

Загальне прибирання будинків 

7

81.29 

Інші види діяльності із прибирання 

7

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 

7

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

7

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

7

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

7

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

7

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

7

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

7

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

7

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

7

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

7

 

 

 

ПОСЛУГИ

 

33.11 

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 

11

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

11

33.12 

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 

11

33.14 

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 

11

33.19

Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин i устаткування

11

33.20 

Установлення та монтаж машин і устаткування 

11

35.13 

Розподілення електроенергії 

11

37.01

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

11

38.11

Збирання безпечних відходів

11

38.21 

Оброблення та видалення безпечних відходів 

11

43.11 

Знесення 

11

43.12 

Підготовчі роботи на будівельному майданчику 

11

43.13 

Розвідувальне буріння 

11

43.21 

Електромонтажні роботи 

11

43.22 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

11

43.29 

Інші будівельно-монтажні роботи 

11

43.31 

Штукатурні роботи 

11

43.32 

Установлення столярних виробів 

11

43.33 

Покриття підлоги й облицювання стін 

11

43.34 

Малярні роботи та скління 

11

43.39 

Інші роботи із завершення будівництва 

11

43.99 

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 

11

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

11

49.32 

Надання послуг таксі 

11

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

11

49.41 

Вантажний автомобільний транспорт 

11

49.42 

Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

11

55.10 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

11

55.30 

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 

11

56.10 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

11

56.21 

Постачання готових страв для подій 

11

56.29 

Постачання інших готових страв 

11

56.30 

Обслуговування напоями 

11

58.21

Видання комп'ютерних ігор

11

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

11

62.00

Комп'ютерне програмування

11

62.02

Консультування з питань інформатизації

11

68.20 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

11

69.10 

Діяльність у сфері права 

11

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

11

70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

11

73.11 

Рекламні агентства 

11

73.20 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

11

74.30 

Надання послуг перекладу 

11

75.00 

Ветеринарна діяльність 

11

77.31 

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 

11

77.32 

Надання в оренду будівельних машин і устаткування 

11

77.33 

Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 

11

80.10 

Діяльність приватних охоронних служб 

11

80.20 

Обслуговування систем безпеки 

11

82.99

Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у.

11

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

11

85.52

Освіта у сфері культури

11

85.53

Освіта у сфері культури

11

85.59

Інші види освіти, н.в.і.у.

11

85.61

Інші види освіти, н.в.і.у.

11

86.21

Загальна медична практика

11

86.22

Спеціалізована  медична практика

11

86.23

Стоматологічна практика

11

86.90

Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я

11

88.91

Денний догляд за дітьми

11

93.19

Iнша дiяльнiсть у сферi спорту

11

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

11

 

 

 

ВИРОБНИЦТВО

 

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

 

 

а) площа до 10 га.

5

 

б) площа від 10,1 га до 100 га

10

 

е) площа більше 100 га

20

01.30

Відтворення рослин

8

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

8

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

8

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

8

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

8

01.45

Розведення овець і кіз

8

01.46

Розведення свиней

8

01.47

Розведення свійської птиці

8

01.49

Розведення інших тварин

8

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

8

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

8

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

8

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання

8

10.93

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

8

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

8

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

8

10.11

Виробництво м'яса

8

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

8

03.12

Прісноводне рибальство 

8

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

8

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

8

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

8

10.20

Перероблення та консервування  риби, ракоподібних і молюсків

8

01.21

Вирощування винограду

8

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

8

 

а) площа до 5 га

8

 

б) площа від 5,1 до 100 га

8

 

ж) площа більше 100,1 га

8

01.24

Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів

8

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

8

58.19

Iншi види видавничої дiяльностi

8

13.96

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

8

16.22

Виробництво щитового паркету

8

16.24

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

8

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

8

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг

8

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас

8

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

8

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

8

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

8

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

8

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

8

25.99

Виробництво iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у.

8

31.02

Виробництво кухонних меблів

8

31.09

Виробництво інших меблів

8

58.11

Видання книг

8

 

 

 

ТОРГІВЛЯ

 

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

12

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

12

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

19

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

19

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

19

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

19

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

19

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

19

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

19

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

19

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

19

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

19

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

19

46.47

Оптова торгівля  меблями, килимами й освітлювальним приладдям

19

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

19

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

19

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

12

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

12

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

12

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

12

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

12

47.24

Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами,  борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

12

47.25

Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах

12

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

12

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записува, відтворювання звуку й зображення

12

47.51

Роздрiбна торгiвля текстильними товарами в спецiалiзованих магазинах

12

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

12

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

12

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

12

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

12

47.65

Роздрiбна торгiвля iграми та iграшками в спецiалiзованих магазинах

12

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

12

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

12

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

12

47.74

Роздрiбна торгiвля медичними й ортопедичними товарами в спецiалiзованих магазинах

12

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами  та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

12

47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

12

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

12

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

12

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

12

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

9

47.90

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

9

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

12

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

9

 

Iншi види дiяльностi

20

       

 

 Секретар  ради                                                                                     Л. Донус