Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                                 №Про  затвердження Програми  економічного
і соціального розвитку  Жашківської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік


Відповідно  до   пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів,  Жашківська міська  рада          

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  економічного і соціального розвитку  Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік   (далі - Програма), додається.

2. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання даної програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів та начальників фінансового відділу і відділу бухгалтерського обліку і звітності апарату виконавчого комітету  Жашківської міської  ради
Міський голова                                                                          І. Цибровський
 

Мельник 61144 Додаток
 до рішення Жашківської      
 міської ради
                                                                       від__________ № _____

ПРОГРАМА  ЕКОНОМІЧНОГО  ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  ЖАШКІВСЬКОЇ  ОБ′ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  
НА 2018 РІК


I.    Вступ

Програма економічного  та соціального розвитку Жашківської ОТГ на 2018 рік (далі – Програма) розроблена  міською радою  відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з урахуванням пріоритетів загальнодержавної політики, інтересів територіальної громади визначених потребами її мешканців.         

При розроблені Програми враховано головні стратегічні  цілі, визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385, та завдання Плану заходів на 2018 рік з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 №821.           

На підставі оцінки ресурсного потенціалу громади, тенденцій соціально – економічного розвитку у попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено пріоритети, завдання економічної та соціальної політики на 2018 рік, інструменти їх реалізації.          

Заходи Програми спрямовані на запобігання впливу на економіку громади негативних внутрішніх  і зовнішніх чинників, забезпечення її конкурентоспроможності, підвищення рівня та стандартів життя жителів громади.   

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів міського, обласного бюджетів, субвенцій з державного бюджету, інвесторів та власних коштів підприємств.          

Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній мірі вирішити ключові проблеми громади,  Програма передбачає концентрацію ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних  для громади.          

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються сесією Жашківської міської ради. Для оцінки якості та повноти реалізації програмних завдань і заходів здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми бюджетним відділом ради.
 

II.    НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДИ

    
Аналіз щодо основних проблем в економічній, суспільній та екологічній сферах показав, що найбільш вагомими з них є такі:
- в економічній сфері:
-    мала кількість підприємств та робочих місць;
-    низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій на місцевому рівні;
-    недостатнє фінансування бюджетних установ міської ради;
-    низькі зарплати та пенсії мешканців;
-    відсутність інвестицій у розвиток соціальної сфери;
-    недостатнє фінансування галузі освіти;
-    високі ціни на товари і послуги;
-    складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
-    наявність на території громади суб’єктів господарської діяльності, місцем реєстрації яких є інші адміністративно – територіальні одиниці, в той час, як сплата податків і зборів здійснюється по місцю їх фактичної реєстрації;
-    обмеженість коштів міського бюджету на будівництво, капітальний і поточний ремонт об’єктів гуманітарної сфери;
-    наявність тіньової економічної діяльності;
-    недостатня кількість автотранспорту, комп’ютерної техніки, спеціалізованого транспорту (шкільних автобусів, автомашини для підвезення продуктів харчування);
    - в соціальній сфері:
-    необхідність виділення з місцевого бюджету коштів для перевезення пільгових категорій громадян;
-    низька забезпеченість спортивним інвентарем та сучасним обладнанням;
-    необхідність залучення  молоді до занять спортом;
-    низький рівень та обсяг зайнятості населення;
-    необхідність вдосконалення надання адміністративних послуг населенню;
-    підвищення рівня соціального захисту учасників АТО;
-    необхідність вдосконалення системи надання соціальних послуг населенню;
-    відсутність можливостей для організації змістовного дозвілля та відпочинку  (в т.ч. молоді);
-    недостатня кількість  дитячих майданчиків, облаштованих паркових зон для відпочинку з дітьми ;
-    низький рівень розвитку громадянського суспільства;
-    збільшення кількості дітей з неблагополучних сімей;
-    пасивність мешканців;
-    низький рівень матеріально-технічної бази установ культури;
-    потреба у капітальному ремонті значної кількості будівель закладів культури;
-    відсутність потенційних інвесторів для розбудови та розвитку у сфері туризму громади;
-    неналежна організація відпочинку та оздоровлення дітей і молоді;
-    необхідність активації роботи з попередженням насильства в сім’ї, утвердження гендерної рівності в суспільстві;
-    значна кількість сімей, що опинились у складних життєвих обставинах;
-    проблеми з забезпеченням житлом та працевлаштуванням громадян, які прибули з зони АТО;
-    поширення алкоголізму, наркоманії та інших соціально небезпечних чинників;
-    відсутність на території ради соціального житла;
-    необхідність проведення освітлення вулиць сіл громади;
-    необхідність реконструкції котелень та теплових мереж в соціальній сфері;
- в сільськогосподарській сфері:
-    відсутній розвиток інфраструктури аграрного сектору ;
-    відсутність інвестицій у розвиток сільськогосподарської сфери ;
-    скорочення поголів’я великої рогатої худоби по всіх категоріях господарств;
-    нестабільність цінової політики на аграрному ринку;
-    зниження зацікавленості працездатного населення у працевлаштуванні в підприємствах агропромислового комплексу;
-    повільне поліпшення соціально-побутової інфраструктури на селі;
-    необхідність завершення інвентаризації земель населених пунктів та за їх межами;
    - в екологічній сфері:
-    засміченість території та зростання стихійних сміттєзвалищ;
-    забруднення води, відсутність центрального водопостачання в повному обсязі;
-    відсутність засобів щодо своєчасного запобігання виникнення та ліквідування пожеж;
-    необхідність ліквідації аварійно-небезпечних дерев на території громади.

III. Основні завдання та механізми реалізації Програми

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2018 рік є:
-   сприяння налагодженню стабільної роботи діючих агроформувань, підприємців, тощо;
-    забезпечення режиму максимального сприяння діяльності підприємців, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади;
-    недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва;
-    поліпшення діючої дозвільної системи для суб’єктів підприємницької діяльності.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
-    розвиток переробної промисловості;
-    сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів;
-    удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
-    здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади;
-    забезпечити максимально високий рівень участі представників бізнесу в процедурах прийняття регуляторних актів щодо встановлення оптимального розміру місцевих податків і зборів, вироблення механізму реального партнерства між органом місцевого самоврядування та бізнесом;
-    відкриття Центру з надання адміністративних послуг;
-    максимально скоротити термін отримання документів дозвільного характеру;
-    забезпечення діяльності  установ торгівлі в усіх населених пунктах громади, в тому числі виїзної, максимальне забезпечення населення товарами першої необхідності.

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для розвитку громади на 2018 рік є:
-    забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в економіку  інвестиційних ресурсів;
-    широке залучення інвестиційного потенціалу донорських організацій, коштів держави та досягнення за рахунок цього створення нових робочих місць, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення інфраструктури соціальної сфери.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:
-    виготовити технічну документацію (державні акти на землю, технічні паспорти) на приміщення комунальної  власності;
-    провести інвентаризацію вільних приміщень, земельних ділянок на території громади;
-    забезпечити відкритість для бізнесу інформації про вільні земельні ділянки та приміщення на території громади  для  сприяння започаткування нової підприємницької справи;
-    визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити проектно-кошторисну документацію для залучення  інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту;
-    проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів;
-    сприяння залученню інвесторів, спроможних забезпечити високоефективне використання сільськогосподарських угідь та розвиток галузі тваринництва;
-    забезпечити виготовлення схеми планування території громади, розробку містобудівної документації населених пунктів громади;
-    забезпечити в перспективі виконання зобов’язань в рамках міжнародних договорів у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2018 рік є:
-    забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади;
-    забезпечення фінансової самодостатності території громади;
-    проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;
-    зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;
-    підвищення результативності бюджетних видатків;
-    підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:
-    забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету;
-    налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів;
-    визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених галузевих програм;
-    недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;
-    забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, скорочення видатків, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, представницькі витрати, відрядження тощо.


Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин на 2018 рік є:
-    забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
-    створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову населених пунктів району;
-    ефективне розпорядження землями об’єднаної територіальної громади;
-    забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією для визначення перспективи їх розвитку;
-    оренда, суборенда земельних ділянок;
-    ведення земельно-облікової документації, обліку землекористувачів та землевласників на території сіл ради;
-    реєстрація прав на земельні ділянки;
-    контроль за земельними ділянками, які використовуються без правовстановлюючих документів;
-    організація ефективного використання земель;
-    охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:
-    забезпечення виконання планів із будівництва та добудови соціально важливих об’єктів;
-    добудова об’єктів соціально-культурного призначення шляхом спрямування коштів місцевого бюджету та інших залучених коштів на завершення реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення, що мають важливе соціальне значення;
-    забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або користування ними;
-    розроблення містобудівної документації генеральних планів та планів зонування території населених пунктів об’єднаної територіальної громади;
-    ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території громади, здійснення обліку кількості та якості земель;
-    постійна робота з фізичними та юридичними особами, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів;
-    контроль за використанням та охороною земель, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;
-    вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного законодавства України на території міської ради, оперативне інформування про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території ради виконавчий комітет, голову ради.

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури на 2018 рік є:
-    поліпшення якості житлово-комунальних послуг для населення громади;
-    поліпшення благоустрою території громади;
-    розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади;
-    поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг;
-    задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та забезпечення населених пунктів громади регулярним автобусним сполученням.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

-    залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
-    вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних звалищ;
-    проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам;
-    здійснення благоустрою кладовищ;
-    розробка проекту з забезпечення зовнішнім освітленням населених пунктів громади для залучення коштів міжнародних фондів підтримки розвитку громад;
-    забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного утримання автомобільних доріг;
-    співпраця з Службою автомобільних доріг щодо поліпшення стану автомобільних доріг обласного значення на території громади:
-    оптимальне забезпечення пасажирськими перевезеннями потреб населення громади на приміських маршрутах;
-    придбання транспортних засобів спеціального призначення для забезпечення потреб громади в поліпшенні інфраструктури;
-    ремонт та облаштування тротуарів громади;
-    ремонт адмінприміщень та установ  громади;
-    відновлення мереж вуличного освітлення;
-    здійснення ремонту доріг в населених пунктах ОТГ;
-    облаштування автобусних зупинок у населених пунктах громади;
-    ремонт обелісків, Меморіалів пам’ятників та інших знаків та споруд;
-    облаштування джерел та місць відпочинку на території  ОТГ.

IV. Результати виконання Програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми  здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, кредитів банків, залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.
Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.
З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях  ради.
Результатами виконання Програми будуть:
-    активізації роботи з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
-    забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи  розвитку територій;
-    проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;
-    формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості підприємців;
-    активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання споживання тепла, газу та електроенергії;
-    поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського населення
            

V.    Заплановані заходи розвитку ОТГ на 2018 рік

(додаток 1 до Програми)

 VI. Висновок

Розроблена програма розвитку об’єднаної громади роки орієнтована насамперед на тісну взаємодію населення з органами місцевого самоврядування, щодо соціально-економічного, культурного та економічного розвитку міста.       

Передбачається систематичний збір і аналіз інформації про основні соціально-економічні та інші процеси, що протікають на території громади протягом періоду виконання програми для виконання заходів і корегування окремих положень.       

Програма передбачає створення окремих засад для більш повного використання територіальних особливостей, природних і людських ресурсів, поліпшення екологічного і демографічного стану об’єднаної територіальної громади.


Секретар ради                                                                          А.ЗавертанаДодаток 1 до Програми  

 

п/п

 

 

Заплановані заходи

Орієнтовна кошторисна вартість,

 тис. грн.

 

Видатки, всього тис. грн.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий

 бюджет

Інші кошти

не

заборонені законодавством

1

Видатки на благоустрій міста:

-         Планові роботи

-         Депутатський фонд

-         Придбання техніки

-         Озеленення

 

 

5183,570

1300,0

2200,0

50,0

 

 

 

1980,0

 

 

5183,570

1300,0

220,0

50,0

 

2

Поводження з твердими побутовими

 відходами:

-         Організація збирання,   транспортування

та розміщення ТВП

-         придбання спеціалізованої

техніки та контейнерів

-         впровадження сортування відходів

(встановлення сортувальної лінії)

 

 

 

266,1

 

 

4946,0

5500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1256,4

2500,0

 

 

 

 

 

2662,5

2500,0

 

 

266,1

 

 

1027,1

500,0

 

3

 

Реконструкція каналізаційної та водопровідної

мережі міста:

-         нове будівництво водогону

-         капітальний ремонт існуючого

-         розроблення проектно-кошторисної

документації на будівництво очисних

споруд міста

 

 

 

7835,604

2211,272

500,0

 

 

 

5335,604

 

 

 

 

2111,272

 

 

 

2500,0

100,0

500,0

 

4

 Реконструкція, будівництво, капітальний та поточний ремонт об’єктів благоустрою:

-         поточний ремонт доріг

-         капітальний ремонт доріг

-         капітальний ремонт тротуарів

-         будівництво тротуарів

-         реконструкція місць загального користування (площі, парки, інше)

-         встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки

-         встановлення автобусних зупинок

-         встановлення вуличних урн

-         встановлення систем відеоспостереження

-         оновлення адресного господарства

-         встановлення світлофорного об’єкту

 

 

1440,842 5627,356

1300,0

2000,0

5000,0

 

300,0

 

50,0

50,0

100,0

20,0

100,0

 

 

 

3351,426

 

 

4000,0

 

 

 

1440,842

2275,493

1300,0

2000,0

1000,0

 

300,0

 

50,0

50,0

100,0

20,0

100,0

 

 

5

Будівництво

спортивно-оздоровчого комплексу

 

 

 

580,0

 

 

 

380,0

 

200,0

6

Оновлення транспортного парку:

-         придбання шкільного автобуса;

-         придбання службового автомобіля

 

1700,0

300,0

 

 

850,0

 

850,0

300,0

 

7

Утримання спортивних та дитячих майданчиків

-         реконструкція футбольного майданчика

-         встановлення нових спортивних майданчиків

-         встановлення дитячих майданчиків

 

850,0

195,0

 

 

195,0

 

 

850,0

 

8

Реконструкція вуличного освітлення:

-         нове будівництво

-         заміна ламп на енергозберігаючі

 

300,0

300,0

 

 

 

300,0

300,0

 

  9

Утримання кладовищ:

-         ремонт навісу на центральному кладовищі

200,0

 

 

200,0

 

10

Поповнення статутного фонду комунальних

підприємств

1500,0

 

 

1500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Секретар ради                                                                          А.Завертана