Про бюджет Жашківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я


від ___________ № _____


Про бюджет Жашківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Жашківська міська рада
вирішила:

1.Визначити на 2018 рік:
- доходи бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 120 278,373 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади - 117 223,526 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади - 3 054,847 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 120 278,373 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 112 869,433 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 7408,940 тис. грн.;
- профіцит загального фонду бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 4354,093 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 4354,093 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 112869,433 тис. грн. та спеціальному фонду 7408,940 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 373,202 тис. грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету Жашківської міської об’єднаної територальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;

7. Затвердити в складі видатків бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію регіональних програм згідно з додатком № 6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Жашківської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 Бюджетного кодексу України.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади фінансовий відділ апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

14. Делегувати виконавчому комітету Жашківської міської ради у період між сесіями міської ради повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Жашківської об’єднаної територіальної громади.

15. Доручити фінансовому відділу апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

16. Передати Жашківській районній раді повноваження, що стосуються:
здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів;
надання медичних послуг первинної (до створення в дію Міського центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету міської об’єднаної територіальної громади.

17. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Частина чистого прибутку сплачується за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади.

18.Відповідно пункту 18 розділу VI«Прикінцеві положення» Бюджетного кодексу України установити, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі бюджету Жашківської міської об’єднаної територіальної громади, який має взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

19. Жашківській міській раді забезпечити публікацію інформації про бюджет міської об’єднаної територіальної громади, в тому числі рішення про бюджет міської об’єднаної територіальної громади, річних звітів про бюджет міської об’єднаної територіальної громади у газеті «Жашківщина» у визначений законодавством термін.

20. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.

21. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                             І. Цибровський