МІСЬКА ПРОГРАМА розвитку культури, молодіжної політики, спорту та туризму на 2018 рік

Додаток
до рішення виконавчого
комітету Жашківської міської ради
від ___________№______МІСЬКА ПРОГРАМА
розвитку культури, молодіжної політики, спорту та туризму на 2018 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Культура, молодіжна політика, спорт та туризм є одні з пріоритетних сфер в соціально-економічному, духовному та фізичному розвитку Української держави. Саме через діяльність установ та закладів культури і мистецтва, спорту та туризму, реалізується державна політика щодо становлення громадянського суспільства, утвердження демократії, національної ідеї, зміцнення інтелектуального, фізичного та духовного потенціалу людей, збереження і примноження культурної спадщини.

Напрями державної політики в сфері культури визначено Конституцією України, Законами України "Про культуру", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про музеї та музейну справу", "Про охорону культурної спадщини", указами Президента України "Про державну підтримку клубних закладів", "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", "Про державну підтримку культури і мистецтва України", відповідними актами Кабінету Міністрів України.

Напрями державної політики в сфері молодіжної політики, спорту та туризму визначено Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, “Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді” та “Державним комітет України з питань фізичної культури і спорту”.

На Жашківщині збережено інфраструктуру і кадровий потенціал галузі культури, провідні мистецькі аматорські колективи. На належному рівні відбувається підготовка і проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят України, традиційних народних свят, визначних і пам’ятних дат, ювілеїв та ін. Щодо фізичної культури та спорту, потребує покращення робота з дорослим населенням. Туризм можна сказати, не розвинений.

Разом з тим, галузі не мають достатньої підтримки, зокрема в поліпшенні фінансування, забезпеченні сучасними інформаційними засобами, зміцненні матеріально-технічної бази установ культури і мистецтва, фізичної культури та спорту.

Потребує вдосконалення система підготовки та підвищення кваліфікації працівників. Складно вирішуються питання комп'ютеризації установ культури, поповнення фондів бібліотек і музеїв, ремонту приміщень, поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, фізичної культури та спорту.
Програма розвитку культури, молодіжної політики, спорту та туризму на 2018 рік в громаді (далі - Програма) спрямована на реалізацію вищезазначених проблем, посилення державної підтримки галузі.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації державної політики у сфері культури, молодіжної політики, спорту та туризму з урахуванням сучасних вимог, забезпечення економічних і соціальних гарантій їх діяльності та утвердження належного соціального статусу в суспільстві.

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення основних завдань:
збереження та розвиток мережі закладів культури громади;
покращення матеріально-технічного забезпечення галузі;
підвищення якості кадрового забезпечення установ галузі;
підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення працівників галузі;
розвиток української національної культури та культури національних меншин.

Пропаганда та агітація здорового способу життя серед жителів громади, засобами фізичної культури і спорту.

Покращення розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у громаді.

Створення умов для підвищення спортивної майстерності, виявлення перспективних спортсменів та команд для участі у районних, обласних, Всеукраїнських, міжнародних заходах.

Популяризація і подальший розвиток серед верств населення різних видів спорту, які культивуються в громаді.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті, та з інших джерел, не заборонених законодавством.
Відділ передбачає у кошторисі кошти на фінансування основних завдань і заходів Програми.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури району, фізичної культури та спорту, туризму, зміцнення їх матеріально-технічної бази;
поліпшення роботи закладів культури громади;
підтримку діяльності творчо обдарованої молоді;
розвиток фізичної культури, туризму в громаді;
збереження історичних пам'яток;
комп'ютеризацію закладів культури, оснащення їх сучасними технологічними засобами;
поглиблення культурних зв'язків із зарубіжними країнами, українською діаспорою.

УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

Організація виконання Програми покладається на відділ культури, молодіжної політики, спорту та туризму Жашківської міської ради Черкаської області.
Відповідальний виконавець Програми інформує про хід її виконання:
Міську раду до 25 липня 2018 року та до 10 січня 2019 року про хід виконання завдань і заходів програми.
Внесення змін до Програми розвитку культури, молодіжної політики, спорту та туризму на 2018 рік здійснюється міською радою за поданням відділу.

 

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету О. Тернавська