Про проект цільової програми „Інноваційні школи Жашківської ОТГ” на період до 2020 року

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т          Р І Ш Е Н Н Я

від _____________ № ______

Про проект цільової програми
„Інноваційні школи Жашківської ОТГ”
на період до 2020 року

 

Відповідно до пп.1, 2 п. а) ст. 34, пп.4 п. а) ст. 28, п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, обласної цільової програми
„Інноваційні школи Черкащини” на період до 2020 року, виконавчий комітет Жашківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проект цільової програми „Інноваційні школи Жашківської ОТГ” на період до 2020 року (далі – Програма), що додається.

2. Дане рішення винести на затвердження Жашківської міської ради.

3. Жашківській міській раді, рекомендувати виконавцям, зазначеним у Програмі, забезпечити виконання Програми в межах асигнувань, передбачених у бюджеті на відповідні цілі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.

 

Міський голова І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення
-юрисконсульт апарату виконавчого комітету
Жашківської міської ради В. Мінькович

 


Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Жашківської міської ради
від_________ №_____

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«ІННОВАЦІЙНІ ШКОЛИ ЖАШКІВСЬКОЇ ОТГ»
на період до 2020 року

1. Загальні положення

Програма спрямована на створення належних умов для діяльності інноваційних шкіл Жашківської ОТГ щодо забезпечення якісної освіти учнів, яка відповідає світовим, зокрема – європейським, стандартам.
Нормативною базою для організації та виконання цільової програми «Інноваційні школи Жашківської ОТГ» (далі – Програма) є Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про інноваційну діяльність”, Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167, Обласна цільова програма «Інноваційні школи Черкащини» на період до 2020 року та інші нормативні документи з питань інноваційної діяльності навчальних закладів.
Паспорт до Програми наведений у додатку 1 до Програми.

2. Мета і завдання Програми

Метою Програми є створення умов (організаційних, науково-методичних, кадрових, матеріально-технічних) для перспективного розвитку інноваційних шкіл Жашківської ОТГ, оптимізація процесу упровадження інновацій в освітній процес з урахуванням сучасних світових тенденцій, підвищення ефективності та якості регіональної системи освіти.
Досягнення мети Програми передбачається шляхом:
підтримки перспективного розвитку інноваційних шкіл Жашківської ОТГ, які пройшли конкурсний відбір, на основі оптимального поєднання фінансових можливостей бюджетів обласного та місцевого рівнів;
розроблення, громадського захисту та реалізації перспективних моделей розвитку інноваційних шкіл Жашківської ОТГ;
моніторингу, громадського оцінювання, узагальнення та популяризації моделей і досвіду діяльності інноваційних шкіл Жашківської ОТГ щодо забезпечення нових стандартів якості освіти дітей та учнівської молоді.

3. Заходи Програми

Перелік заходів з виконання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

4. Співфінансування спільних Програм

Перелік заходів з виконання співфінансування Програм наведено у додатку 2 до Програми.

5. Обсяги та джерела фінансування

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Жашківської міської ради, освітньої субвенції та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Кошти на реалізацію заходів Програми щорічно передбачаються при затвердженні районного бюджету, виходячи з його фінансових можливостей. Для виконання Програми у відповідності до чинного законодавства, може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:
поліпшити якість системи освіти району, сприяти створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку у відповідності до світових стандартів;
створити й реалізувати у школах-учасницях Програми власну модель перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду;
активізувати упровадження інновацій у діяльність навчальних закладів району як чинника підвищення якості освітніх послуг у відповідності до вимог та потреб учасників навчально-виховного процесу.
Результативні показники виконання наведені у додатку 3 до Програми.


7. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ освіти Жашківської міської ради.
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ освіти Жашківської міської ради.
Виконавці Програми щорічно до 28 лютого інформують відділ освіти Жашківської міської ради про стан виконання Програми.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ освіти Жашківської міської ради подає щорічно до 30 березня міській раді.

 

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету О. Тернавська