Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                  2017                                                                                     №

Про розміщення тимчасово вільних
коштів міського бюджету на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банківЗ метою забезпечення раціонального використання коштів та збільшення надходжень до  міського бюджету, керуючись ст. 25 та п. 2 ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8 ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), розглянувши лист Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.04.2017     №04/673, зважаючи на те що  пропозицій і зауважень на рішення Жашківської міської ради «Про розгляд регуляторного акту «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків» від 11.04.2017 №18-9/VII на протязі 30 днів не поступило, враховуючи пропозиції постійних комісій, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Дозволити виконавчому комітету Жашківської міської ради на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Бюджетного Кодексу України.

2. Розміщення коштів дозволити без обмеження кількості договорів банківського вкладу (депозиту) та додаткових угод по дорозміщенню коштів за укладеними договорами з установами банків, переможцями у конкурсі.

3. Дозволити виконавчому комітету Жашківської міської ради самостійно приймати рішення в частині відмови від розміщення тимчасово вільних коштів в установах банків.

4. Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках, згідно з додатком 1.

5. Доручити Виконавчому комітету затвердити Положення про комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках та  визначити і затвердити  склад конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках.

 6. Конкурсній комісії провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках.

7. Секретарю міської ради Донус Л.П.  опублікувати дане рішення на офіційному сайті Жашківської міської ради та її виконавчих органів.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансівМіський голова                                                                              І. ЦибровськийПОРЯДОК
розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету у м. Жашкові на вкладних (депозитних) рахунках у банках


1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами)  визначає процедуру розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Жашкова на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
Тимчасово вільні кошти міського бюджету м. Жашкова (далі — тимчасово вільні кошти) — обсяг коштів міського бюджету м. Жашкова, які обліковуються на рахунках загального та/або спеціального фондів на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності міського бюджету м. Жашкова та виникнення заборгованості за відповідним фондом міського бюджету м. Жашкова протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.
Платоспроможність міського бюджету м. Жашкова — спроможність міського бюджету м. Жашкова своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов’язаннями.
Конкурсна комісія – колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та проведення конкурсу.
Учасники конкурсу – банки, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
Конкурс – спосіб визначення банку, який за рівних інших умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
Заявка-пропозиція - документ, в якому визначено обсяг коштів  для розміщення, умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 цього Порядку, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду.

3. Умовами розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках є:

1) прийняття Жашківською міською радою відповідного рішення, стосовно надання дозволу виконавчому комітету розміщувати тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, переможців у конкурсі;
2) укладення договору банківського вкладу (депозиту) між виконавчим комітетом Жашківської міської ради та банком;
3) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між виконавчим комітетом Жашківської міської ради та банком обов’язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка виконавчого комітету Жашківської міської ради, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;
4) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом міського бюджету м. Жашкова (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;
5) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду міського бюджету м. Жашкова непогашених середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді;
6) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення та припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.    

5. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

6. Виконавчий комітет затверджує Положення про комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на (вкладних) депозитних рахунках.

7. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках виконавчий комітет Жашківської міської ради формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом (депозитом) з урахуванням п.3 цього Порядку, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п»ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.

8. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п’ять осіб. Склад затверджується з визначенням головою комісії міського голови Жашківської міської ради.
 До складу конкурсної комісії входять представники відділу  фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого комітету, працівники виконавчих органів  Жашківської міської ради, члени постійних комісій Жашківської міської ради, управління Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області (якщо сума вкладу не перевищує 50 тис. гривень, представник управління Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області входить до складу конкурсної комісії за згодою).
Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.

9. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.
Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.
Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.
Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

10. На підставі рішення конкурсної комісії виконавчий комітет Жашківської міської ради укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).
У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з виконавчим комітетом Жашківської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

11. Укладення виконавчим комітетом Жашківської міської ради договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку.

12. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків міського бюджету м.Жашкова, відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської  області, на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті виконавчим комітетом Жашківської міської ради для розміщення таких коштів у банках.

13. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється управлінням Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області у разі дотримання умов, визначених пунктом 3, на підставі поданих виконавчим комітетом Жашківської міської ради таких документів:
1) рішення Жашківської міської ради, стосовно надання дозволу виконавчому комітету розміщувати тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, переможців у конкурсі;
2) довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування міського бюджету;
3) договору банківського вкладу (депозиту) між виконавчим комітетом Жашківської міської ради  та банком;
4) розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету;
5) платіжного доручення;
6) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування.
Операції, пов’язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться управлінням Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державною казначейською службою.
Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання міського бюджету м. Жашкова здійснюється управлінням Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області у визначеному нею порядку.

14. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини із вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

15. Кошти за користування вкладом (проценти) зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації. У договорі банківського вкладу (депозиту) обов’язково зазначаються визначені управлінням Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду міського бюджету м. Жашкова, на який банки перераховують у строки, передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом (проценти).

16. Виконавчий комітет Жашківської міської ради інформує щомісяця до 3 числа управління Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області, яке здійснює обслуговування міського бюджету м.Жашкова, про суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернених з таких рахунків; залишок коштів міського  бюджету, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках; кошти (проценти), що надійшли до міського бюджету від банків за користування вкладами (депозитами).

 


Секретар ради                                                                                 Л. Донус