Про здійснення повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру від 11.04. 2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я

від 11.04. 2017                                                                                №18-11/VII


Про здійснення повноважень
з надання відомостей з
Державного земельного кадастру

Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», ч.2 ст. 12 Земельного кодексу України, рішення Жашківської міської ради від 26.10.2016 №11-1/VII «Про відділ державної реєстрації апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради»  та у зв’язку з передачею міській  раді повноважень щодо  надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону, Жашківська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити можливість здійснення Жашківською міською радою повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру.

2. Затвердити у новій редакції Положення про відділ державної реєстрації апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради, (додається).        

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Донус Л.П.
  Міський голова                                                                         І. Цибровський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Жашківської міської ради від 11.04.2017 №18-11/VII


Положення
про відділ державної реєстрації апарату виконавчого комітету
Жашківської міської ради


І. Загальні положення

1. Відділ державної реєстрації апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради (далі-відділ) є виконавчим органом Жашківської міської ради, утворюється міською радою. Відділ є підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Жашківської міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчими актами Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Жашківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, надання відомостей з Державного земельного кадастру, реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також цим Положенням.

3.Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Головним розпорядником коштів щодо утримання відділу є виконавчий комітет Жашківської міської ради. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис відділу затверджує міська рада.

4. Відділ державної реєстрації апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради взаємодіє з усіма відділами міської ради, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями міста при вирішенні питань, які відносяться до компетенції відділу.

ІІ. Основні завдання відділу

        

Основними завданнями відділу є:


1) забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами;

3) забезпечення прийому документів, поданих для державної реєстрації;

4)  забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;

5) ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;

6) формування та ведення реєстраційних справ;      

7) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

8) надання відомостей з державного земельного кадастру;

9) формування та ведення реєстру територіальної громади м. Жашкова Черкаської області;

10) здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб; 

11) передача інформації та внесення в установленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання до Єдиного державного демографічного реєстру; 

12) здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

ІІІ. Функції відділу

1. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує дотримання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчих актів Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, рішень Жашківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативних актів, що регулюють забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації.

2. У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав відділ:

1) проводить державну реєстрацію прав;

2) здійснює ведення Державного реєстру прав;

3) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

4) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

5) запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав до 1 січня 2013 року, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не подані заявником;

6) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

8) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

9) виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

10) формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

11) формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

12) здійснює інші повноваження, передбачені чиннимзаконодавством.

3. У сфері державної реєстрації всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців відділ:

1) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

2) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

3) проводить реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

4) веде Єдиний державний реєстр;

5) веде реєстраційні справи;

6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.      

4. У сфері земельного кадастру:

1) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;        

2) здійснення інших повноважень, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами.

5. У сфері здійснення реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб відділ:

1) забезпечує інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;

2) забезпечення оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб'єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг;

3) розглядає звернень, пропозицій, скарги фізичних і юридичних осіб, що належать до компетенції відділу;

4) організовує ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил;

5) здійснює обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до           м. Жашкова в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

6) подає органам Державного реєстру виборців відомості, на підставі яких здійснюється поновлення бази даних Державного реєстру виборців.

7) подає звітність, інформацію про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання особи до Державної міграційної служби, військового комісаріату та інших органів, відповідно до Порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

6. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить та бере участь у роботі комісій, нарад, семінарів з питань, віднесених до основних завдань та функцій, визначених цим Положенням;

2) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3) забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки  та реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4) готує для висвітлення в засобах масової інформації довідки про роботу відділу;

5) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

6) веде прийом громадян та розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

8) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом

9) виконує інші функції та, передбачені чинним законодавством, повноваження, пов’язані з виконанням основних завдань.

ІV. Права

1. Відділ, відповідно до покладених завдань і функцій, має право:

1) одержувати, в межах повноважень, від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій документи та інші інформаційні
й довідкові матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

3) вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу;

4) брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших органах для сприяння здійсненню покладених на відділ завдань.

5) інформувати міського голову про покладення на відділ обов’язків. що виходять за межі його компетенції;

6) вимагати від суб’єктів звернення подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та надання достовірної інформації;

7) уповноважені посадові особи відділу мають право складати протоколи при виявленні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення від імені Виконавчого комітету Жашківської міської ради, виключно за порушення, передбачені частиною 1 статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження) та формувати інші необхідні документи передбачених чинним законодавством України.                                 

V. Організація  роботи

1. Відділ очолює начальник-державний реєстратор (далі-начальник), який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства. 

2. На посаду начальника відділу призначається особа з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

3. На посаду державного реєстратора призначається особа з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 2 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

4. На посаду реєстратора призначається особа з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 2 років, або стаж роботи в інших сферах не менше 3 років.

5. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення міського голови та посадові обов’язки згідно з посадовою інструкцією та несуть відповідальність за несвоєчасне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями в порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Загальна чисельність і фонд оплати праці відділу затверджується міською радою.

7. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.  

9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Відповідальність відділу      

1.    Працівники відділу несуть відповідальність за належне виконання покладених на відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України.       

2.    За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. Секретар ради                                                                                          Л. Донус