Пророзгляд регуляторного акта затвердження технічної документції з нормат.грошової оцінки земель м.Жашкова Черкаської області

Додаток 1
                                                                                                                 до рішення Жашківської
                                                                                            міської ради
                                                                                                                   від  23.02.2016  №4-11/VII
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Жашківської міської  ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Жашкова Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області»

23 лютого 2016 року                     м. Жашків


Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта – проекту рішення Жашківської міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Жашкова Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області» та складено відповідно до ст. 8 Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років.
Попередня нормативна грошова оцінка була затверджена  рішенням Жашківської міської ради від 25.05.2010 за № 49-12/V та введенна в дію з 01.06.2010 р.
 Рішенням Жашківської міської ради від 14.07.15 № 47-11/VI з внесеними змінами до даного рішення затвердженими рішенням Жашківської міської ради від 10.12.2015 №2-10/VII   введено в дію нові розміри плати за земельні ділянки в місті Жашкові, які вступили в силу з 01.01.2016 року.
З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції магістральної вулично-дорожньої мережі, удосконалення системи інженерного забезпечення водопроводів, водовідведення, електромережі, інженерної підготовки території і благоустрою, що збільшило вартість земель міста. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.
Враховуючи те, що в 2015 році закінчився п’ятирічний термін дії нормативної грошової оцінки земель міста, виникла необхідність затвердження нової нормативної грошової оцінки земель міста.
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м. Жашкова розроблена Приватним підприємством «Експозем», відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженим наказом Державного комітету України із земельних ресурсів, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 №18/15/21/11, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.04.2006 за No 388/12262, Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 No 213, вимог Державного стандарту СОУ ДКЗР 00032632-012:2009 «Оцінка земель. Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та ін.
Згідно із статтею 35 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» позитивні висновки державної експертизи щодо об’єктів обов’язкової державної експертизи є підставою для прийняття відповідного рішення органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, відкриття фінансування робіт з реалізації заходів, передбачених відповідною документацією.
Висновки державної  експертизи після їх затвердження спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є обов'язковими для прийняття до розгляду замовником і врахування при прийнятті відповідного рішення щодо об'єктів державної експертизи.
Розроблена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м.
Жашкова має позитивний висновок державної землевпорядної експертизи і може бути надана на розгляд та затвердження міській раді.
Прийняття регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Жашкова Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області», передбачає використання нормативної грошової оцінки земель міста Жашків для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та   комунальної власності.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття запропонованого регуляторного акта передбачає вирішення наступних цілей:
- виконання вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель»;
- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель населеного пункту – міста Жашків;
- врегулювання правовідносин між Жашківською міською радою, громадою міста та суб’єктами господарювання;
- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;
- задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на реалізацію програм соціально-економічного розвитку.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акта є:
1) Збереження існуючого стану
Збереження існуючого стану, тобто без затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста м. Жашків. Дана альтернатива є неприйнятною, так як визначення плати за землю згідно грошової оцінки, що затверджена міською радою у 2010 році, буде суперечити нормам чинного законодавства. Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років.
2) Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів
Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні, та потребує державного регулювання відповідно до норм чинного законодавства.
3) Прийняття запропонованого проекту рішення міської ради Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Жашкова Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області».
Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною та дозволяє вирішити дану проблему відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про оцінку земель».

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
1. Оприлюднення проекту рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Жашкова Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області» з метою отримання пропозицій та зауважень;
2. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста з базовою вартістю одного квадратного метра в розмірі 64 грн. 88 коп.;
3. Введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста з 01.01.2017 р.;
4. Інформування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян міста щодо введення в дію нормативної грошової оцінки.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:
- введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Жашків;
- практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель населеного пункту – м. Жашків, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних торгів;
 - направлення додаткових коштів на реалізацію програм соціально-економічного розвитку.
Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.
Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Запровадження нормативно-правового акта, відповідно до Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.
Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування. В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

Суб’єкт 

Вигоди

Витрати

 

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України;

Зростання надходжень до доходної частини міського бюджету від плати за землю;

Наявність більш повної інформації про земельні ділянки

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту м. Жашків.

 

Суб’єкти підприємницької діяльності,

громадяни

Підвищення відповідальності за не ефективне використання земельних ділянок;

Зменшення не офіційних видатків внаслідок зменшення рівня корупції

Збільшення розмірів плати за землю;

Витрати на отримання довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акта нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподар-ського призначення проводиться не рідше, як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Основні показниками результативності регуляторного акта:
 -  розмір надходжень коштів до міського бюджету;
 - кількість укладених договорів оренди землі;
 - загальна площа земельних ділянок, що знаходяться в оренді;
 - кількість зареєстрованих договорів оренди землі;
 - кількість громадян та суб’єктів господарювання, що отримують земельні ділянки на умовах оренди.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись шляхом аналізу зазначених кількісних його показників.
Базове відстеження результативності регуляторного акта  здійснюється до набрання його чинності.
Повторне відстеження буде здійснюватися через два роки після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Секретар ради                                                                           Л. Донус


                                                                                       Додаток 2
                                                                                                                до рішення Жашківської
                                                                                           міської ради
                                                                                                                  від  23.02.2016  №4-11/VII

 


ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від                                                                                                      №

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Жашкова Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області


Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст.ст. 12, 201 Земельного кодексу України, п.271.2 ст.271 Податкового кодексу України, ст. 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр», з метою економічного регулювання земельних відносин, визначення розмірів і встановлення порядку плати за землю в місті Жашкові, Жашківська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Жашкова Жашківської міської ради Жашківського району Черкаської області (додається).  

2. Нормативну грошову оцінку земель міста Жашкова Черкаської області ввести в дію з 01.01.2017 року.  

3. Секретарю ради оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.
Міський голова                                                                          І. Цибровський